ติดต่อ-สอบถาม

0-2716-5685

Office Hour : (จ.-ศ.) 08.30-16.30
 webmaster@cmathai.org

สมัครสอบ


*การสมัคร ขอให้ผู้สมัครใช้บราวเซอร์ (Browser) ในการสมัคร เป็น IE    และ Firefox    เท่านั้น*

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2

ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้สำหรับการเป็นสมาชิกของแพทยสภา และคุณสมบัติอื่นดังนี้
(1) ประเภทที่ 1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย หรือต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง
(2) ประเภทที่ 2 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
ที่แพทยสภารับรอง
(3) ประเภทที่ 3 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
ที่แพทยสภารับรอง

2. ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการสอบแต่ละขั้นตอน ดังนี้
(1) การสอบขั้นตอนที่ 1 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติประเภทที่หนึ่ง หรือสอง หรือสาม สำหรับผู้มีคุณสมบัติประเภทที่หนึ่ง ต้องมีใบรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าได้ศึกษาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (ระดับปรีคลินิก) หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีการศึกษา นับถึงวันกำหนดสอบฯ โดยได้ศึกษาครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรระดับปรีคลินิกของสถาบันการศึกษาที่แพทยสภารับรอง
(2) การสอบขั้นตอนที่ 2 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติประเภทที่หนึ่งหรือสองหรือสาม สำหรับผู้มีคุณสมบัติประเภทที่หนึ่ง ต้องมีใบรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าได้ศึกษาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ระดับคลินิก) มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีการศึกษา นับถึงวันกำหนดสอบฯ โดยได้ศึกษาครบทุกรายวิชาของ 2 ชั้นปีนั้น ตามหลักสูตรระดับคลินิกของสถาบันการศึกษาที่แพทยสภารับรอง

***ก่อนทำการสมัครสอบ ขอให้ท่านเตรียมไฟล์รูปภาพของท่าน ดังนี้รายละเอียดต่อไปนี้ ***
(1) รูปภาพจะต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรง พื้นหลังเป็นพื้นสีขาว ไม่สวมหมวกหรือแว่นดำ
ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (แบบเดียวกับรูปติดบัตรราชการ)
(2) มีขนาดความกว้าง 120 พิกเซล และสูง 140 พิกเซล (120 x 140 Pixcel)
(3) ขนาดไฟล์ มีความจุไม่เกิน 200 Kb
(4) เป็นไฟล์รูปภาพที่มีนามสกุล .jpg เท่านั้น
*หมายเหตุ : รูปภาพที่ท่านใช้ประกอบการสมัครนี้ ศ.ร.ว.จะใช้เป็นภาพสำหรับติดบัตรประจำตัวสอบของท่านด้วย*


หน้าแรก :: เกี่ยวกับ ศ.ร.ว. :: สมัครสอบ :: ตรวจสอบผลการสอบ :: ประกาศ :: ติดต่อเรา :: แผนผังเว็บไซต์
ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศ.ร.ว.) :: Center for Medical Competency Assessment and Accreditation (CMA)
© สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต