ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 15 พฤศจิกายน 2560

กำหนดการการรับสมัครและสอบ MEQ และ Long case (เพิ่มเติม)

ลำดับ
สถาบัน
MEQ
Long Case
จำนวนรับ (คน)
ช่วงเวลาสมัคร
วันที่/ช่วงเวลาสอบ
จำนวนรับ (คน)
ช่วงเวลาสมัคร
วันที่/ช่วงเวลาสอบ
1
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
30 คน
12-13 ธ.ค. 60
18 ธ.ค. 60
ไม่มีการจัดสอบ

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและสมัครสอบโดยตรงได้ที่สถาบันการศึกษาข้างต้น และหากมีสถาบันใดเปิดรับเพิ่มเติม ศรว.จะประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป