ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 15 ธันวาคม 2560

ตามที่ ศรว. ได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบที่มีสิทธิ์ขอเปลี่ยนการสอบจากรอบที่ 3 เป็นรอบที่ 2 ณ สนามสอบขอนแก่น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับจัดสรรที่นั่งสอบรอบที่ 3 ที่ประสงค์จะสอบในรอบที่ 2 สามารถดำเนินการขอปรับเปลี่ยนการสอบจากรอบที่ 3 เป็นรอบที่ 2 ณ สนาม สอบขอนแก่น จำนวน 356รายชื่อ ซึ่งลำดับเรียงตามการสุ่ม เป็นผู้มีสิทธิ์ในการขอปรับเปลี่ยนตามความสมัครใจของผู้สมัครสอบนั้น ขณะนี้ได้ปิดทำการยื่นเอกสารไปแล้วนั้น เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 จึงขอแจ้งให้ทราบถึงผลการจัดที่นั่งสอบดังนี้

 1. เนื่องจากมีผู้มีสิทธิ์สอบรอบที่ 1 สนามสอบกรุงเทพ จำนวน 1 คน ขอย้ายไปสอบรอบที่ 3 สนามสอบเชียงใหม่ ทำให้มีที่นั่งสอบสำหรับผู้ที่เลือกสอบสนามสอบกรุงเทพรอบที่ 1 จำนวน 1 ที่นั่ง ได้รับลำดับเรียงตามการสุ่ม ดังนี้
      นางสาวประภัสสร  เอี่ยมสุนทรชัย
 2. เนื่องจากมีผู้มีสิทธิ์สอบรอบที่ 2 สนามสอบกรุงเทพฯ จำนวน 1 คน ขอย้ายไปสอบรอบที่ 3 สนามสอบเชียงใหม่ และจำนวน 1 คน ได้สิทธิ์ตามลำดับการสุ่มเข้าสอบรอบที่ 1 สนามสอบกรุงเทพฯ ทำให้มีที่นั่งสอบสำหรับผู้ที่เลือกสอบสนามสอบกรุงเทพฯรอบที่ 2 จำนวน 2 ที่นั่ง ได้รับลำดับ เรียงตามการสุ่ม ดังนี้
      นางสาวพัสวี  เชี่ยวหัตถ์พงษ์
      นางสาวพัสวี  นางสาวไอริน  วิชระอนนท์
 3. ผู้ที่ยื่นเอกสารและได้สิทธิ์มาสอบที่สนามสอบคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทยาลัยขอนแก่นรอบที่ 2 จำนวน 42 คน เรียงลำดับตามตัวอักษร ดังนี้
      นางสาวกมลลักษณ์  รอดสม
      นายกรกช  สมเกตุ
      นางสาวกฤษฏิญา  แก้วมณี
      นายกัลย์  ทิพย์รัตน์
      นายกิตติภพ  วรกุลดำรง
      นางสาวขวัญชนก  จันโทวงษ์
      นายจิรเมธ  อวยพรเจริญผล
      นางสาวจุติกาญจน์  ภูสุมาศ
      นายจุลจริพันธ์  ชนะวรรณ์
      นางสาวชนกานต์  ธารีรัตนาวิบูลย์
      นางสาวณัฐณิชา  เนติ
      นายณัฐนนท์  นามจันทรา
      นายณัฐพนธ์  สุขเจริญ
      นายทรงพล  ไชยปัญญา
      นางสาวธัญญารัตน์  รัตนโกเศศ
      นางสาวนันทกร  ด่านสีทอง
      นางสาวนันท์จิตรา  ลักษมีเศรษฐ์
      นางสาวนิชาภา  เจริญรัตน์
      นางสาวเบญจรัตน์  ช่วยสงค์
      นายปุณณพัฒน์  ทวีพรภูริพงศ์
      นางสาวปูริดา  เฉลิมชัยเจริญกิจ
      นายพรหมภิบาล  พรหมสาขา ณ สกลนคร
      นางสาวพัณณิตา  ภาณุประยูร
      นายพิจักษณ์  สุกใส
      นางสาวพิชญา  พิทักษ์สุธีพงศ์
      นายพีรวุฒิ  เสนามนตรี
      นางสาวภัทรินทร์  สิทธิอำนวย
      นายภาณุวิชญ์  สมบัติไพรวัน
      นายภาวัส  เหลืองตั้งวโรดม
      นายรัชตะภาคย์  รักศิลธรรม
      นางสาวรุจิรดา  ผู้เจริญชนะชัย
      นายวรทย์  เพ็งศรีทอง
      นายวรพงษ์  สุดสงวน
      นางสาววรรณทณา  เจริญสวัสดิ์ศิริ
      นางสาววลัญชนา  ธัชศฤงคารสกุล
      นางสาวศกลวรรณ  โกศลกิติวงศ์
      นายสุทธิพันธ์  พันธุ์สมบัติ
      นางสาวสุพิชา  รัตนมงคล
      นางสาวสุรภา  กล้ารอด
      นายอนิรุจน์  เป็นสุข
      นายเอกลักษณ์  หวัง
      นายเอกสิทธิ์  ธัญญกุลสัจจา

จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน