ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 29 มกราคม 2561

ด้วยศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานประจำ ณ สำนักงานศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 11 ซอยศูนย์วิจัย (เพชรบุรี 47) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์และโทรสาร 0-2716-5685

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น (กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
 2. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 3. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และล่วงเวลาราชการตามที่ได้รับมอบหมายได้
 4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้
 5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 6. สามารถสรุปรายงานการประชุม แต่งจดหมายราชการ และประสานงานระหว่างองค์กรได้ดี

ลักษณะของตำแหน่งงาน

 1. งานธุรการและสารบรรณ
 2. งานประชุม สัมมนา
 3. งานจัดสอบ
 4. งานรวบรวมข้อมูลต่างๆ
 5. งานประสานงาน
 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

อัตราเงินเดือน
เดือนละ 15,000 บาท โดยต้องผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 3-6 เดือน และ/หรืออาจมีการขยายเวลาทดลองปฏิบัติงานต่อ และอาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามเกณฑ์ของหน่วยงาน

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561