ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 03 เมษายน 2561

ศูนย์อำนวยการประจำสนามสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1
วันที่ 21 - 22 เมษายน 2561

01 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (รพ.ศิริราช)
    ชั้น 3 ห้องประชุมศูนย์ฝึกทักษะและหัตถการทางคลินิก sicsc ตึกอดุลยเดชวิกรม
02 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    ห้อง 216 อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 2
03 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ชั้น 1 ห้องหน่วยทะเบียนฯ อาคารราชนครินทร์
04 คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
    ห้อง 906 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ รพ.รามาธิบดี
05 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    ฝ่ายวิชาการฯ อาคารเรียนรวมฯ คณะแพทยศาสตร์ฯ ชั้น 6
06 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    ห้องรับรอง ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระบารมี
07 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
    ชั้น 2 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา
08 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)
    ชั้น 3 อาคารแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
09 สถาบันร่วมผลิตแพทย์-วิทยาลัยแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (รพ.ราชวิถี)
    ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ (รพ.ราชวิถี)
10 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    ห้องประชุมงานบริการการศึกษาชั้น 3 ตึกคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    ขั้นตอนที่ 1 วันที่ 21 เมษายน 2561 : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ ชั้น 3
    ขั้นตอนที่ 2 วันที่ 22 เมษายน 2561 : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ ชั้น 7