ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 05 กรกฏาคม 2561

ข้อมูลประกาศโดยย่อ

ประเภทของการสอบ
การสอบขั้นตอนที่ 1 เป็นการประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Basic Medical Sciences)
การสอบขั้นตอนที่ 2 เป็นการประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Clinical Sciences)

การรับสมัคร
กำหนดการรับสมัคร (สมัครผ่าน www.cmathai.org)  ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2561

กำหนดการสอบ
การสอบขั้นตอนที่ 1 วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561
การสอบขั้นตอนที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561

การชำระเงินค่าสมัครสอบ
สั่งพิมพ์ “เอกสารแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัครสอบ” ในเว็บไซต์ ศรว. เพื่อนำไปชำระเงินค่าสมัครสอบ ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ทุกสาขา ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ในเวลาทำการของธนาคาร

สถานที่สอบ ศรว. จัดสอบที่สนามสอบ ดังต่อไปนี้

สนามสอบ
จำนวนที่นั่งสอบที่เปิดรับ
สนามสอบที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
560
สนามสอบที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
200
สนามสอบที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
200
สนามสอบที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
200
สนามสอบที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
200
รวม
1,360

การจัดสถานที่สอบจะระบุสนามสอบให้ทราบในบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ และให้ผู้สมัครสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่ระบุสนามสอบได้ทางเว็บไซต์ของ ศรว. ประมาณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

การประกาศผลสอบ
ศรว. จะประกาศผลการสอบทางเว็บไซต์ของ ศรว. (www.cmathai.org)  ประมาณวันที่ 18 ธันวาคม 2561