ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 25 สิงหาคม 2560

เพื่อให้การดำเนินการรับรองผ่านการประเมินทุกขั้นตอนของศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศและสอบผ่านการประเมินทุกขั้นตอนแล้ว โปรดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ เพื่อให้ศรว. ดำเนินการต่อไป

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ (สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาหนังสือ เดินทางที่ยังไม่หมดอายุ)
2. สำเนาหลักฐานการรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากแพทยสภาเป็นรายบุคคล
3. สำเนาปริญญาบัตร แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง
4. ผู้ที่มีสัญชาติไทย
สำเนาเอกสารรับรองการปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัดหรือเทียบเท่าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีในสถาบันการแพทย์ต่างประเทศหรือในประเทศไทยที่แพทยสภารับรอง หรือ
สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในต่างประเทศซึ่งแพทยสภารับรองใบอนุญาตนั้น
ผู้ที่มีสัญชาติต่างประเทศ
สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในต่างประเทศซึ่งแพทยสภารับรองใบอนุญาตนั้น

5. สำเนาผลการสอบผ่านขั้นตอนที่ 1 2 และ 3
6. ผลการสอบผ่าน MEQ และ Long Case
7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ ข้างต้น)

ส่งเอกสารตามรายข้างต้นทั้งหมดพร้อมกันทางไปรษณีย์ โดยระบุข้อความหน้าซองว่า “เอกสารรับรองผ่านทุกขั้นตอน” มาตามที่อยู่ดังนี้

ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
เลขที่ 2 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 11 ซ.ศูนย์วิจัย (เพชรบุรี 47) ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ โทรศัพท์ / โทรสาร : 02-7165685 Email : cma@cmathai.org