ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 25 มกราคม 2561

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ เวชกรรม แพทยสภา (ศรว.) ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 22 มกราคม 2561 ประกาศกำหนดการจัดสอบความรู้สำหรับ ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับการประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเพื่อสอบขั้นตอนที่ 1 การประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Basic Medical Sciences) ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Clinical Sciences) และขั้นตอนที่ 3 การประเมินความรู้ทางด้านทักษะและหัตถการทางคลินิก (Objective Structured Clinical Examination: OSCE) โดยมีกำหนดการจัดสอบ ดังนี้


ปี พ.ศ. 2561

27 พฤษภาคม 2561  สอบขั้นตอนที่ 3 รอบพิเศษ
24 พฤศจิกายน 2561  สอบขั้นตอนที่ 1 ครั้งที่ 2
25 พฤศจิกายน 2561  สอบขั้นตอนที่ 2 ครั้งที่ 2


ปี พ.ศ. 2562

6 มกราคม 2562  สอบขั้นตอนที่ 3 ครั้งที่ 1 (สนามสอบกรุงเทพฯ และขอนแก่น)
10 กุมภาพันธ์ 2562  สอบขั้นตอนที่ 3 ครั้งที่ 2 (สนามสอบกรุงเทพฯ และเชียงใหม่)
24 มีนาคม 2562  สอบขั้นตอนที่ 3 ครั้งที่ 3 (สนามสอบกรุงเทพฯ และสงขลา)
27 เมษายน 2562  สอบขั้นตอนที่ 1 ครั้งที่ 1
28 เมษายน 2562  สอบขั้นตอนที่ 2 ครั้งที่ 1

ทั้งนี้ ศรว. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดสอบขั้นตอนที่ 3 รอบพิเศษประมาณปลายเดือนพฤษภาคม 2562 เพิ่มเติมตามความเหมาะสม