ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 03 เมษายน 2561

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ
เพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ขั้นตอนที่ 1 และ 2

ในการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้เข้าสอบต้อง ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด มิฉะนั้น ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) จะตัดสิทธิในการสอบ หรือไม่พิจารณาให้คะแนนคำตอบ


ข้อปฏิบัติในการสอบ มีดังนี้
1. ในการสอบทุกครั้งจะต้องนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ แสดงต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ
(ผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ แทนบัตรประจำตัวประชาชน) และวางบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบเพื่อรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่มีการขีดเขียนข้อความใดๆ ไว้ จะถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ
2. ในการเข้าสอบ ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษา หรือแต่งกายสุภาพ ห้ามสวมเสื้อยืดหรือปล่อยชายเสื้อ และให้สวมรองเท้าหุ้มส้น หากไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัตินี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
3. โปรดรักษาความสงบเมื่ออยู่ในห้องสอบและขณะที่อยู่ในบริเวณสถานที่สอบ
4. ศรว. จะเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนให้ผู้เข้าสอบ ได้แก่ ดินสอดำ 2B และยางลบ จึงไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์ใดๆ เข้าห้องสอบ ยกเว้นนาฬิกาที่ไม่เป็นอุปกรณ์ในการสื่อสารหรือใช้ในการคิดคำนวณสิ่งของอื่นๆ รวมทั้งกระเป๋าเงิน โทรศัพท์มือถือ (ให้ปิดเครื่องด้วย) ให้วางไว้ในพื้นที่ ที่กรรมการกำหนดไว้ ศรว. จะไม่รับผิดชอบหากเกิดการสูญหายดังนั้นจึงไม่ควรนำสิ่งของมีค่าไปยังสนามสอบ
5. เมื่อได้รับสัญญาณให้เข้าห้องสอบในการสอบแต่ละฉบับ ผู้เข้าสอบจะต้องแสดงตน ด้วยเอกสารหลักฐาน ให้กรรมการคุมสอบตรวจสอบทุกครั้ง ดังนี้
5.1 การสอบรอบเช้า :
 • บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ (ผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ แทนบัตรประจำตัวประชาชน)
 • บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ (บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ จะถูกเก็บระหว่างการสอบในรอบเช้า)
5.2 การสอบรอบบ่าย :
 • บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ (ผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ แทนบัตรประจำตัวประชาชน)
6. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบผ่านไปแล้ว 15 นาที ยกเว้นกรรมการกลางจาก ศรว. ซึ่งทำหน้าที่ดูแลสนามสอบพิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นเหตุสุดวิสัย และได้อนุมัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรให้เข้าสอบได้
7. เมื่อได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
 • ให้เข้านั่งตรงที่นั่งของตนเอง ซึ่งมีเลขรหัสประจำตัวและรูปผู้เข้าสอบติดอยู่
 • ห้ามเปิดหรือทำข้อสอบก่อนกรรมการคุมสอบอนุญาตโดยเด็ดขาด
 • ให้ผู้เข้าสอบทุกคน อ่านกติกาที่ปกหน้าและปกหลังข้อสอบอย่างรอบคอบ
 • ตรวจสอบดูว่า ชื่อ นามสกุล รหัสเลขที่นั่งสอบของตนเอง ที่พิมพ์ไว้บนกระดาษคำตอบนั้น ถูกต้อง
8. เมื่อกรรมการคุมสอบ ประกาศอนุญาตให้เปิดข้อสอบได้
 • ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามคำแนะนำในการสอบอย่างเคร่งครัด
 • ก่อนลงมือทำข้อสอบทุกครั้ง ตรวจนับจำนวนข้อสอบว่าครบถ้วนตามที่ระบุบนปกข้อสอบ
 • เขียน ชื่อ นามสกุล เลขรหัสต่างๆ ด้วยดินสอที่ปกข้อสอบ
 • เขียนรหัสและระบายวงกลมข้อมูล เลขรหัสชุดข้อสอบ ที่กระดาษคำตอบ ด้วยดินสอดำ 2B ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
 • ผู้เข้าสอบต้องระบายวงกลม รหัสชุดข้อสอบ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง หากไม่ครบถ้วนและถูกต้อง การตรวจข้อสอบจะผิดพลาด หรือ ตรวจไม่ได้
 • ห้ามเซ็นชื่อบนเอกสารใดๆ ทุกแห่ง การเซ็นชื่อบนกระดาษคำตอบ และบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ต้องกระทำต่อหน้ากรรมการคุมสอบเท่านั้น (กรรมการคุมสอบ จะเป็นผู้เดินไปยังโต๊ะผู้เข้าสอบ ระหว่างการสอบแต่ละฉบับ)
9. การระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษคำตอบ ต้องปฏิบัติดังนี้
 • ต้องใช้ ดินสอดำ 2B เท่านั้น
 • ต้องระบายให้ดำเข้มเต็มวงกลม จะระบายไม่เต็มวงกลมหรือใช้เครื่องหมายอย่างอื่นไม่ได้
 • ตัวอย่าง
 • เมื่อระบายผิดข้อและต้องการแก้ไข จะต้องลบด้วยยางลบให้สะอาดที่สุดก่อน แล้วจึงระบายใหม่ตามที่ต้องการ แต่ต้องระวังอย่าให้กระดาษคำตอบฉีกขาด
  หมายเหตุ กระดาษคำตอบจะต้องสะอาดปราศจากรอยขีดเขียนหรือเครื่องหมายใดๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ มิฉะนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการตรวจกระดาษคำตอบ จะถือว่าคำตอบฉบับนั้นไม่ถูกต้องซึ่งเป็นผลเสียต่อผู้เข้าสอบเอง
10. ในระหว่างการสอบ ถ้าต้องการสิ่งใดให้ยกมือขึ้น เพื่อให้กรรมการคุมสอบทราบ
11. กรรมการคุมสอบจะประกาศเวลาให้ผู้เข้าสอบทราบ 2 ครั้ง คือก่อนหมดเวลาสอบประมาณ 45 นาที และก่อนหมดเวลาสอบประมาณ 15 นาที
12. เมื่อมีการประกาศหมดเวลาสอบให้ผู้เข้าสอบทกคนหยุดทำข้อสอบทันที วางดินสอ ยางลบ ชุดข้อสอบ และกระดาษคำตอบลง ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าการสอบฉบับนั้นเป็นโมฆะ ให้ผู้เข้าสอบนั่งรอที่โต๊ะ จนกว่ากรรมการคุมสอบจะเก็บกระดาษคำตอบ และ ข้อสอบ ของผู้เข้าสอบทุกคนไปจากโต๊ะที่นั่งสอบเรียบร้อยแล้ว และประกาศอนุญาตให้ออกจากห้องสอบ จึงจะออกจากห้องสอบได้
13. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลา และก่อนได้รับอนุญาตจาก กรรมการคุมสอบให้ออกจากห้องสอบได้ “ผู้เข้าสอบควรทำกิจส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้องสอบ”
14. ห้ามนำหรือคัดลอกข้อสอบหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อสอบ ออกจากห้องสอบ ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ โดยเด็ดขาด
15. หากมีการกระทำใดที่ไม่เป็นไปตามข้อปฏิบัติข้างต้น หรือส่อเจตนาทุจริต อาจารย์/เจ้าหน้าที่คุมสอบจะบันทึกไว้ที่กระดาษคำตอบ หรือ บันทึกโดยวิธีที่ผู้เข้าสอบอาจจะไม่รับทราบก็ได้ และ คณะกรรมการบริหาร ศรว.จะเป็นผู้พิจารณาตัดสินให้การสอบครั้งนั้นเป็นโมฆะ หรือพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย


กำหนดเวลาการสอบ

เวลา
การสอบขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2
07.45 น.
ผู้เข้าสอบควรเดินทางถึงสนามสอบ ตรวจสอบผังที่นั่งสอบ
08.00 – 08.10 น.
รายงานตัวเข้าห้องสอบ สำหรับการสอบรอบเช้า
08.15 – 11.15 น.
การสอบฉบับที่ 1 (การสอบรอบเช้า)
 • วันเสาร์ ขั้นตอนที่ 1
 • วันอาทิตย์ ขั้นตอนที่ 2
11.15 – 12.45 น.
พัก
12.45 – 12.55 น.
รายงานตัวเข้าห้องสอบ สำหรับการสอบรอบบ่าย
13.00 – 16.00 น.
การสอบฉบับที่ 2 (การสอบรอบบ่าย)
 • วันเสาร์ ขั้นตอนที่ 1
 • วันอาทิตย์ ขั้นตอนที่ 2