ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 20 มิถุนายน 2561

สืบเนื่องจากขณะนี้ ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ได้ทราบปัญหาจากผู้ขอหนังสือรับรองผลการสอบฯ ว่าไม่ได้รับความสะดวกในการรับ-ส่ง e-mail โดยปัญหาหลักๆ ที่พบคือ ศรว. ส่งอีเมล์ไปแล้ว ผู้รับปลายทางไม่ได้รับ e-mail หรือ ได้รับ แต่ถูกส่งเข้าไปอยู่ในกล่องขยะแทน (Junk Mail) ทั้งนี้ ศรว. ไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น จึงขอความร่วมมือ ให้ผู้ขอหนังสือรับรองผลการสอบฯ “งดส่งใบคำร้องและสำเนาใบโอนเงินจาก e-mail ดังต่อไปนี้ @hotmail.com ,@live.com ,@outlook.com"

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ โทรศัพท์ 02-7165685