ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 19 กรกฏาคม 2561

เนื่องจากมีผู้ขอหนังสือรับรองผลการสอบขั้นตอนที่ 1, 2, 3 (ทั้งฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) เข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจจะทำให้ ศรว.ออกใบรับรองผลสอบล่าช้ากว่า 10 วันทำการตามที่ได้ระบุไว้ในแบบ คำร้องขอหนังสือรับรองฯ

อนึ่ง แพทยสภาได้มีการแจ้งข้อมูลในการสมัครแพทย์ประจำบ้าน (แผน ก.) ปี 2561 ไว้ว่า

** เนื่องจากมีผู้ขอ "หนังสือรับรองผลการสอบ ศรว." มาพร้อมกันเป็นจำนวนมาก ศรว.จึงอาจทำได้ล่าช้า ดังนั้นกรณีสมัครแพทย์ประจำบ้านของราชวิทยาลัย/สถาบันฝึกอบรมใดที่ต้องการหนังสือรับรองผลการสอบ ศรว. ขอให้ยื่นใบสมัครและหลักฐานอื่นไปก่อน และแจ้งทางราชวิทยาลัย/ สถาบันการศึกษาว่า "รอหนังสือรับรองผลการสอบ ศรว." **

ในกรณีที่ผู้ขอหนังสือรับรองผลการสอบที่ยังไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมและต้องการเฉพาะขั้นตอนที่ 1 & 2 สามารถพิมพ์ผลการสอบได้เองจากระบบ CMA Website


จึงขอแจ้งให้ทราบทั่วกัน