ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 19 กรกฏาคม 2561

กำหนดการการรับสมัครและสอบ Long case

ลำดับ
สถาบัน
Long Case
จำนวนรับ (คน)
ช่วงเวลาสมัคร
วันที่/ช่วงเวลาสอบ
1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 10 คน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15 คน 26-27 พ.ย. 61 1 ธ.ค. 61 - 28 ก.พ. 62
3 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี รอบที่ 1 : 10 คน
รอบที่ 2 : 10 คน
5 ต.ค. 61
8 มี.ค. 62
ภายในเดือน ธ.ค. 61
ภายในเดือน ธ.ค. 62
4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รอบที่ 1 : 4 คน
รอบที่ 2 : 4 คน
1-4 ต.ค. 61
1-4 ม.ค. 62
30 ต.ค. 61
25 ม.ค. 62
5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20 คน พ.ย.-ธ.ค. 61 ม.ค.-มี.ค. 62
6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 9 รับเฉพาะผู้เป็นแพทย์ฝึกหัดของสถาบัน
7 โรงพยาบาลตำรวจ 16 รับเฉพาะผู้เป็นแพทย์ฝึกหัดของสถาบัน
8 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 6 รับเฉพาะผู้เป็นแพทย์ฝึกหัดของสถาบัน
9 โรงพยาบาลเลิดสิน 22 รับเฉพาะผู้เป็นแพทย์ฝึกหัดของสถาบัน

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและสมัครสอบโดยตรงได้ที่สถาบันการศึกษาข้างต้น และหากมีสถาบันใดเปิดรับเพิ่มเติม ศรว.จะประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป