ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 06 สิงหาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การเปิดสนามสอบขั้นตอนที่ 1 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 เพิ่มเติม

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ได้พบว่า สนามสอบขั้นตอนที่ 1 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 เต็ม ทำให้ผู้ที่ยังต้องการสมัครไม่สามารถเลือกลงได้ ดังนั้น ศรว. จึงได้ปรับจำนวน ณ สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ประสงค์ที่จะสอบ เข้าสู่ระบบเพื่อดำเนินการสมัครสอบและชำระเงินภายในกำหนด

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ โทรศัพท์ 02-7165685 (ในวันและเวลาทำการ)