ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 22 สิงหาคม 2561

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) มีแผนพัฒนาโปรแกรมการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมขั้นตอนที่ 1 และ 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และกำลังจะดำเนินการทดสอบระบบฯ

ศรว. ขอเชิญชวนผู้ที่จะเข้าสอบให้เข้าทดลองโปรแกรมสอบนี้ ที่จะช่วยให้เข้าใจวิธีการสอบ วิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการทำข้อสอบ เช่น ขีดเขียนข้อความ (Pen) ย่อหรือขยายภาพ (Zoom in / Zoom out) ค้นหาข้อความ (Find) และทำแถบสี (Highlight) เป็นต้น ระบบนี้เป็นเพียงตัวอย่างแสดงหน้าจอการสอบ และข้อสอบที่นำมาใช้ฝึกหัด โปรดดาวน์โหลดโปรแกรมตาม link ด้านล่างนี้ เพื่อนำไปฝึกหัดต่อไป


คลิกดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
https://cmathai.org/files/Demo_2018-08-18.zip

ทั้งนี้ หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อสงสัย โปรดแจ้งกลับ E-mail : cma@cmathai.org