ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 18 กันยายน 2561

ข้อมูลประกาศโดยย่อ

ประเภทของการสอบ
การสอบขั้นตอนที่ 3 เป็นการประเมินความรู้ความสามารถทางด้านทักษะและหัตถการทางคลินิก (Objective Structured Clinical Examination : OSCE)

การรับสมัคร
กำหนดการรับสมัคร (สมัครผ่าน www.cmathai.org)  ระหว่างวันที่ 24 กันยายน – 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561

กำหนดการสอบ
วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2562 (สนามสอบกรุงเทพฯ และขอนแก่น)
วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 (สนามสอบกรุงเทพฯ และเชียงใหม่)
วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 (สนามสอบกรุงเทพฯ และสงขลา)

การชำระเงินค่าสมัครสอบ
สั่งพิมพ์“เอกสารแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัครสอบ” เพื่อนำไปชำระเงินค่าสมัครสอบได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ภายในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ในเวลาทำการของธนาคาร หรือ หากต้องการชำระเงินค่าสมัครสอบช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โปรดใส่ Ref.1, Ref.2, จำนวนเงิน และตรวจสอบข้อมูลจากเอกสารแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัครสอบ และข้อมูลอื่นๆให้ถูกต้องก่อนดำเนินการชำระเงิน ภายในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (ก่อนเวลา 23.00 น.) หากชำระเกินเวลาที่กำหนดจะถือว่าการสมัครสอบนั้นเป็นโมฆะ

สถานที่สอบ ศรว. จัดสอบที่สนามสอบ ดังต่อไปนี้

วันที่สอบ / สนามสอบ
กรุงเทพฯ
ต่างจังหวัด
วันที่ 6 มกราคม 2562
กรุงเทพฯ
ขอนแก่น
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
กรุงเทพฯ
เชียงใหม่
วันที่ 24 มีนาคม 2562
กรุงเทพฯ
สงขลา