ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 23 ตุลาคม 2561


คลิกเพื่อลงทะเบียน

ข้อมูลประกาศโดยย่อ

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ได้มีมติดำเนินการพัฒนาและจัดเตรียมข้อสอบอัตนัยประยุกต์ (Modified Essay Question : MEQ) จากส่วนกลางเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินการสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 (พ.ศ. 2562) และได้มีสถาบันการศึกษาเปิดรับสมัครสอบ MEQ สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศนั้น

ในการนี้ ศรว. ขอให้แพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากส ถาบันการศึกษาต่างประเทศซึ่งสอบผ่านขั้นตอนที่หนึ่งและขั้นตอนที่สองแล้ว และมีความประสงค์จะสอบ MEQ ในปีการศึกษา 2561 ให้ดำเนินการ ดังนี้

1. ลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการสอบ MEQ ทาง website ของศรว. ที่ www.cmathai.org ระหว่าง วันที่ 23 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยเลือกรอบการสอบและสถาบันที่เปิดรับเป็นสนามสอบ MEQ ตามรายละเอียดในท้ายประกาศนี้

2. เนื่องจากมีจำนวนที่นั่งสอบจำกัด และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สอบผ่านขั้นตอนที่หนึ่งและขั้นตอนที่สองแล้ว สามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้มากที่สุด จึงกำหนดให้ ผู้ลงทะเบียน เลือกลงทะเบียนการสอบ MEQ ได้เพียงรอบใดรอบหนึ่งและสนามสอบเดียวเท่านั้น ถ้าที่นั่งสอบของสนามสอบนั้นเต็ม จะไม่สามารถเข้าลงทะเบียนในสนามสอบนั้นๆ ได้ ผู้ลงทะเบียนจะต้องเลือกสนามสอบอื่นที่ยังมีที่นั่งเหลืออยู่ต่อไป

3. ศรว. จะจัดส่งรายชื่อของผู้ลงทะเบียนที่ได้สิทธิ์ที่นั่งสอบไปยังสถาบันสนามสอบที่ผู้ลงทะเบียนเลือกไว้

4. ผู้ที่ลงทะเบียนและได้สิทธิ์ที่นั่งสอบ ต้องไปดำเนินการสมัครสอบให้สมบูรณ์ด้วยตนเอง ตามระบบของสถาบันที่เป็นสนามสอบแห่งนั้นกำหนดไว้ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

จำนวนเปิดรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับแพทย์ที่จบสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

ลำดับ สถาบัน
รอบสอบ
หมายเหตุ
รอบที่ 1
รอบที่ 2
(13 ม.ค. 62)
(10 มี.ค. 62)
1
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
15
15
2
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
50
ไม่เปิดรับ
3
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
15
4
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
10
ไม่เปิดรับ
5
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20
20
6
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
50
50
7
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
10
ไม่เปิดรับ
8
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
20
40
9
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
65
10
10
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6
6
11
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
20
ไม่เปิดรับ
12
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
20
20