ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 08 พฤศจิกายน 2561

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) จะจัดการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ในวันที่ 24 และ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นั้น

ศรว. ขอให้ผู้ที่จะเข้าสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทดลองใช้โปรแกรมซึ่งได้รับการปรับปรุงอีกเล็กน้อย เพื่อช่วยให้เข้าใจวิธีการสอบ วิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการทำข้อสอบ เช่น ขีดเขียนข้อความ (Pen) ย่อหรือขยายภาพ (Zoom in / Zoom out) และทำแถบสี (Highlight) เป็นต้น สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมตาม link ด้านล่างนี้ เพื่อนำไปฝึกทดลองต่อไป


คลิกดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
https://cmathai.org/files/Demo_2018-11-08.zip

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ E-mail : cma@cmathai.org หรือ โทรศัพท์ 02-7165685