ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 09 พฤศจิกายน 2561


ศูนย์อำนวยการประจำสนามสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2
วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2561

01 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (รพ.ศิริราช)
ชั้น 3 ห้องประชุมศูนย์ฝึกทักษะและหัตถการทางคลินิก sicsc ตึกอดุลยเดชวิกรมตึกอดุลยฯ
02 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ใช้สถานที่ของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ชั้น 5 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 คณะทันตแพทยศาสตร์ฯ
03 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้น 1 ห้องหน่วยทะเบียนฯ อาคารราชนครินทร์
05 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝ่ายวิชาการฯ อาคารเรียนรวมฯ คณะแพทยศาสตร์ฯ ชั้น 6
06 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ใช้สถานที่ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ห้อง BSc0602 ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์