ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 09 พฤศจิกายน 2561

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ
เพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ขั้นตอนที่ 1 และ 2

ในการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้เข้าสอบต้อง ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด มิฉะนั้น ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) จะตัดสิทธิในการสอบ หรือไม่พิจารณาให้คะแนนคำตอบ

ข้อปฏิบัติในการสอบ มีดังนี้

 1. ในการสอบทุกครั้งจะต้องนำ บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ แสดงต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ (ผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ แทนบัตรประจำตัวประชาชน) และวางบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบเพื่อรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

  บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่มีการขีดเขียนข้อความใดๆ ไว้ จะถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ

 2. ในการเข้าสอบ ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษา หรือแต่งกายสุภาพ ห้ามสวมเสื้อยืดหรือปล่อยชายเสื้อ และให้สวมรองเท้าหุ้มส้น หากไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัตินี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
 3. โปรดรักษาความสงบเมื่ออยู่ในห้องสอบและขณะที่อยู่ในบริเวณสนามสอบ
 4. ศรว. จะเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนให้ผู้เข้าสอบ

  สำหรับการสอบด้วยรูปแบบกระดาษ ได้แก่ ดินสอดำ 2B และยางลบ
  สำหรับการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ดินสอดำ 2B

  จึงไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์ใดๆ เข้าห้องสอบ
  ยกเว้นนาฬิกาที่ไม่เป็นอุปกรณ์ในการสื่อสารหรือใช้ในการคิดคำนวณ

  สิ่งของอื่นๆ รวมทั้งกระเป๋าเงิน โทรศัพท์มือถือ (ให้ปิดเครื่องด้วย) ให้วางไว้ในพื้นที่ ที่กรรมการกำหนดไว้ ศรว. จะไม่รับผิดชอบหากเกิดการสูญหาย ดังนั้นจึงไม่ควรนำสิ่งของมีค่าไปยังสนามสอบ

 5. เมื่อได้รับสัญญาณให้เข้าห้องสอบในการสอบแต่ละฉบับ ผู้เข้าสอบจะต้องแสดงตน ด้วยเอกสารหลักฐาน ให้กรรมการคุมสอบตรวจสอบทุกครั้ง ดังนี้

  5.1 การสอบรอบเช้า :

  • บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ ( ผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ แทนบัตรประจำตัวประชาชน )
  • บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ (บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ จะถูกเก็บระหว่างการสอบในรอบเช้า)

  5.2 การสอบรอบบ่าย :

  • บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ ( ผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ แทนบัตรประจำตัวประชาชน )

 6. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบผ่านไปแล้ว 15 นาที ยกเว้นกรรมการกลางจาก ศรว. ซึ่งทำหน้าที่ดูแลสนามสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเหตุสุดวิสัย และได้อนุมัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรให้เข้าสอบได้
 7. เมื่อได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ ให้เข้านั่งตรงที่นั่งของตนเอง ซึ่งมีเลขรหัสประจำตัวและรูปผู้เข้าสอบติดอยู่

  สำหรับการสอบด้วยรูปแบบกระดาษ

  • ห้ามเปิดหรือทำข้อสอบก่อนกรรมการคุมสอบอนุญาตโดยเด็ดขาด
  • ให้ผู้เข้าสอบทุกคน อ่านกติกาที่ปกหน้าและปกหลังข้อสอบอย่างรอบคอบ
  • ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน และเลขรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ ที่พิมพ์ไว้บนกระดาษคำตอบ และบัตรฯที่ติดบนโต๊ะ
  • ผู้คุมสอบจะแจ้งให้ผู้เข้าสอบเขียน ชื่อ นามสกุล เลขรหัสต่างๆ ด้วยดินสอที่ปกข้อสอบ เขียนรหัสและระบายวงกลมข้อมูล เลขรหัสชุดข้อสอบ ที่กระดาษคำตอบ ด้วยดินสอดำ 2B ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
   ผู้เข้าสอบต้องระบายวงกลม รหัสชุดข้อสอบ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
   หากไม่ครบถ้วนและถูกต้อง การตรวจข้อสอบจะผิดพลาด หรือ ตรวจไม่ได้

  สำหรับการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

  • ให้ล็อกอินเข้าโปรแกรมด้วยเลขบัตรประชาชน อ่านกติกาที่แสดงบนหน้าจอ
  • ให้ตรวจสอบ ข้อมูล ชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน และเลขรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบที่พิมพ์ ไว้บนเอกสารตารางค่าปกติ บัตรฯที่ติดบนโต๊ะ ว่าถูกต้องและตรงกับข้อมูลที่ปรากฏบนจอภาพ

 8. เวลาสอบเริ่มพร้อมกันตามเวลาที่กำหนด

  สำหรับการสอบรูปแบบกระดาษ เมื่อกรรมการคุมสอบ ประกาศอนุญาตให้เปิดข้อสอบได้ตรวจนับจำนวนข้อสอบว่าครบถ้วนตามที่ระบุบนปกข้อสอบ

  สำหรับการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

  • โปรแกรมจะแสดงไฟล์ข้อสอบและกระดาษคำตอบโดยอัตโนมัติ ให้เริ่มทำข้อสอบได้ ถ้าหน้าจอของผู้ใดไม่มีไฟล์ข้อสอบปรากฏขึ้น ให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบ
   ห้ามเซ็นชื่อบนเอกสารใดๆ ทุกแห่งการเซ็นชื่อ ต้องกระทำต่อหน้ากรรมการคุมสอบเท่านั้น
   (กรรมการคุมสอบ จะเป็นผู้เดินไปยังโต๊ะผู้เข้าสอบ ระหว่างการสอบแต่ละฉบับ)

 9. ในระหว่างการสอบ ถ้าต้องการสิ่งใดให้ยกมือขึ้น เพื่อให้กรรมการคุมสอบทราบ
 10. กรรมการคุมสอบ/โปรแกรมสอบ จะประกาศ/แจ้งเตือนเวลาให้ผู้เข้าสอบทราบ 3 ครั้ง คือ ก่อนหมดเวลาสอบ 45 นาที 15 นาที และ 2 นาที
 11. เมื่อมีการประกาศหมดเวลาสอบ

  สำหรับการสอบรูปแบบกระดาษ
  ให้ผู้เข้าสอบทุกคนหยุดทำข้อสอบทันที วางดินสอ ยางลบ ชุดข้อสอบ กระดาษคำตอบลง ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม จะถือว่าการสอบฉบับนั้นเป็นโมฆะ

  ให้ผู้เข้าสอบนั่งรอที่โต๊ะ จนกว่ากรรมการคุมสอบจะเก็บกระดาษคำตอบ และ ข้อสอบ ของผู้เข้าสอบทุกคนไปจากโต๊ะที่นั่งสอบเรียบร้อยแล้ว และประกาศอนุญาตให้ออกจากห้องสอบ จึงจะออกจากห้องสอบได้

  สำหรับการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ระบบจะปิดรับคำตอบโดยอัตโนมัติ

  ให้ผู้เข้าสอบนั่งรอที่โต๊ะ จนกว่าระบบเก็บกระดาษคำตอบจนครบทุกเครื่องเรียบร้อย และกรรมการคุมสอบเก็บเอกสารตารางค่าปกติครบถ้วน เมื่อประกาศอนุญาตให้ออกจากห้องสอบ จึงจะออกจากห้องสอบได้

 12. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลา และก่อนได้รับอนุญาตจาก กรรมการคุมสอบให้ออกจากห้องสอบได้ “ผู้เข้าสอบควรทำกิจส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้องสอบ”
 13. ห้ามนำหรือคัดลอกข้อสอบหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อสอบ ออกจากห้องสอบ ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ โดยเด็ดขาด
 14. หากมีการกระทำใดที่ไม่เป็นไปตามข้อปฏิบัติข้างต้น หรือส่อเจตนาทุจริต อาจารย์/เจ้าหน้าที่คุมสอบจะบันทึกไว้ที่กระดาษคำตอบ หรือ บันทึกโดยวิธีที่ผู้เข้าสอบอาจจะไม่รับทราบก็ได้ และ คณะกรรมการบริหาร ศรว. จะเป็นผู้พิจารณาตัดสินให้การสอบครั้งนั้นเป็นโมฆะ หรือพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย

กำหนดเวลาการสอบ

เวลา
การสอบขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2
07.45 น.
ผู้เข้าสอบควรเดินทางถึงสนามสอบ ตรวจสอบผังที่นั่งสอบ
08.00 – 08.10 น.
รายงานตัวเข้าห้องสอบ สำหรับการสอบรอบเช้า
08.15 – 11.15 น.
การสอบฉบับที่ 1 (การสอบรอบเช้า)
 • วันเสาร์ ขั้นตอนที่ 1
 • วันอาทิตย์ ขั้นตอนที่ 2
11.15 – 12.45 น.
พัก
12.45 – 12.55 น.
รายงานตัวเข้าห้องสอบ สำหรับการสอบรอบบ่าย
13.00 – 16.00 น.
การสอบฉบับที่ 2 (การสอบรอบบ่าย)
 • วันเสาร์ ขั้นตอนที่ 1
 • วันอาทิตย์ ขั้นตอนที่ 2