ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 18 พฤศจิกายน 2561

ขอให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบที่ตั้งอาคารสอบ ณ สนามสอบของท่าน เผื่อวางแผนการเดินทางอย่างรอบคอบให้ถึงสนามสอบอย่างถูกต้อง และลงทะเบียนเข้าสอบได้ทันตามเวลาที่กำหนดไว้

** หากไปผิดสนามสอบ ศรว. จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ **

แผนที่และที่ตั้งอาคารสอบของสนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตึกอดุลยเดชวิกรมตึกอดุลย และ ตึกศรีสวรินทรา (รพ.ศิริราช)


แผนที่และที่ตั้งอาคารสอบของสนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ใช้สถานที่ของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 คณะทันตแพทยศาสตร์ฯ


แผนที่และที่ตั้งอาคารสอบของสนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคารราชนครินทร์


แผนที่และที่ตั้งอาคารสอบของสนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาคารเรียนรวมฯ คณะแพทยศาสตร์ฯ


แผนที่และที่ตั้งอาคารสอบของสนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(ใช้สถานที่ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์