ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 19 พฤศจิกายน 2561

การจัดที่นั่งสอบสำหรับการสอบฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561-2562

ตามที่ ศรว. ประกาศการรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯขั้นตอนที่ 3 (ทักษะและหัตถการทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2561-2562 เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2561 ไปแล้วนั้น เมื่อสรุปจำนวนผู้ที่ทำการสมัครสอบสมบูรณ์และชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดแล้ว ศรว.ได้ดำเนินการจัดสรรวันที่สอบและสนามสอบ โดยทำการสุ่มด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ดังนี้

1.1 การจัดที่นั่งสอบสำหรับการสอบรอบที่ 1 สนามสอบกรุงเทพฯ และขอนแก่น

1.1.1 การจัดที่นั่งสอบสำหรับการสอบรอบที่ 1 สนามสอบกรุงเทพฯ เนื่องจากมีจำนวนผู้ที่สมัครสมบูรณ์และชำระค่าสมัครภายในวันที่ 3 ต.ค. 2561 มากเกินกว่าจำนวนที่นั่งสอบในสนามสอบกรุงเทพฯ ศรว. ได้ดำเนินการจัดสรรรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบที่ 1 ให้เท่ากับ จำนวนที่นั่งสอบที่มี จากรายชื่อที่ได้เรียงลำดับไว้โดยวิธีการสุ่มด้วยคอมพิวเตอร์ข้างต้น ส่วนรายชื่อที่เหลือจะถูกนำไปจัดสรรที่นั่งสอบสำหรับการสอบรอบที่ 2 และ 3 ต่อไป

1.1.2 การจัดที่นั่งสอบสำหรับการสอบรอบที่ 1 สนามสอบขอนแก่น เนื่องจากที่นั่งสอบรอบที่ 1 ในสนามสอบขอนแก่นยังมีที่นั่งสอบว่าง จำนวน 3 ที่ ศรว.ได้ดำเนินการนำรายชื่อที่เหลือจากการจัดสรรที่นั่งสอบรอบที่ 1 สนามกรุงเทพฯ ของผู้สมัครสอบซึ่งเรียนในสถาบันที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาจัดสรรที่นั่งสอบให้ครบตามลำดับการสุ่ม

1.2 การจัดที่นั่งสอบสำหรับการสอบรอบที่ 2 สนามสอบกรุงเทพฯ และสนามสอบเชียงใหม่ และรอบที่ 3 สนามสอบกรุงเทพฯ และสนามสอบสงขลา

1.2.1 ผู้ที่เลือกสมัครสอบในรอบที่ 2 และ 3 ทั้งสนามสอบกรุงเทพฯ สนามสอบเชียงใหม่ และสนามสอบสงขลา ได้รับจัดสรรที่นั่งสอบตามที่เลือกไว้ทั้งหมด เนื่องจากมีที่นั่งสอบเพียงพอ

1.2.2 จำนวนที่นั่งสอบรอบที่ 2 ที่ยังเหลือทั้งในสนามสอบกรุงเทพฯ และสนามสอบเชียงใหม่ ศรว. ได้ดำเนินการนำรายชื่อที่เหลือจากการจัดสรรที่นั่งสอบรอบที่ 1 ในข้อ 1.1 มาดำเนินการ ดังนี้

ก. ผู้สมัครสอบที่เรียนในสถาบันที่อยู่ในภาคเหนือ ซึ่งเลือกสอบรอบที่ 1 ศรว. ได้จัดสรรที่นั่งสอบในรอบที่ 2 ให้ที่สนามสอบเชียงใหม่ รวมทั้งผู้สมัครสอบที่เรียนในสถาบันที่อยู่ในภาคเหนือที่ทำการสมัครครบถ้วน หลังวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เนื่องจากจัดสรรแล้วยังมีที่นั่งเหลือรองรับได้อีก ศรว. จะดำเนินการต่อ ดังรายละเอียดในข้อ 1.3

ข. ผู้สมัครสอบที่เรียนในสถาบันที่อยู่ในภาคใต้ ซึ่งเลือกสอบรอบที่ 1 ในสนามสอบกรุงเทพฯ ศรว. ได้จัดสรรที่นั่งสอบในรอบที่ 3 ให้ที่สนามสอบสงขลา รวมทั้งผู้สมัครสอบที่เรียนในสถาบันที่อยู่ในภาคใต้ที่ทำการสมัครครบถ้วนหลังวันที่ 3 ตุลาคม 2561

ค. ผู้สมัครอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในข้อ ก. และ ข. ที่ไม่ได้รับการจัดสรรที่นั่งสอบในการสอบรอบที่ 1 ได้รับการจัดสรรที่นั่งสอบในสนามสอบกรุงเทพฯ ในรอบที่ 2 และ 3 โดยเรียงตามลำดับชื่อ ตามวิธีการสุ่มข้างต้น

ง. ผู้สมัครอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น ที่ทำการสมัครครบถ้วนหลังวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ได้รับการจัดสรรที่นั่งสอบในรอบที่ 3 สนามสอบกรุงเทพฯ ทั้งหมด

1.3 เนื่องจากที่นั่งสอบรอบที่ 2 ในสนามสอบเชียงใหม่ ยังมีที่นั่งสอบว่าง ศรว. จึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับจัดสรรที่นั่งสอบรอบที่ 3 ที่ประสงค์จะสอบในรอบที่ 2 สามารถดำเนินการขอปรับเปลี่ยนการสอบจากรอบที่ 3 เป็นรอบที่ 2 ในสนามสอบเชียงใหม่ ได้ ทั้งนี้ ศรว. ได้ประกาศรายชื่อ 209 รายชื่อ และลำดับเรียงตามการสุ่ม ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ในการขอปรับเปลี่ยนตามความสมัครใจของผู้สมัครสอบและจะอนุมัติตามลำดับเลขที่ที่ได้สุ่มไว้ตามกระบวนการที่แจ้งไว้ข้างต้นจนครบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ตาม 1.3 ได้ประกาศไว้ท้ายนี้ ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์ดังกล่าวและต้องการเข้าสอบในรอบที่ 2 สนามเชียงใหม่ ดำเนินการดังนี้

• ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน โดยระบุข้อความว่า ต้องการย้ายมาสอบที่สนามสอบคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และลงชื่อรับรองลงบนสำเนาดังกล่าว แล้วส่งเอกสารทาง โทรสาร หรือ E-Mail ให้ถึง ศรว. ภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 3 ธันวาคม 2561
โทร./โทรสาร: 02-716-5685 E-Mail: cma@cmathai.org

• เมื่อปิดการรับเอกสารแล้ว ศรว. จะดำเนินการจัดสรรที่นั่งสอบให้ ตามลำดับที่ได้ประกาศไว้แล้ว

รายชื่อผู้สมัครสอบที่มีสิทธิ์ขอเปลี่ยนการสอบจากรอบที่ 3 เป็นรอบที่ 2 ณ สนามสอบเชียงใหม่
เรียงชื่อตามอักษร ระบุลำดับเลขที่การสุ่มไว้หลังชื่อ ดังนี้

ชื่อ - สกุล ลำดับเลขที่การสุ่ม
นางสาวกนกกาญจน์ ใจทรินทร์92
นางสาวกมลชนก เล็กสุวรรณกุล160
นายกฤติน สกุลเชี่ยวการ47
นางสาวกฤติยา ศรีกุลมนตรี146
นายกฤษฏิพงษ์ สายเกษม150
นายกษิดิ์เดช คิ้มแหน66
นางสาวกันต์กมล ภัสสรานนท์181
นางสาวกาญจน์วรา ธัญญะวัน87
นายกานต์ เหลียงกอบกิจ13
นางสาวกานต์พิชชา ไชยมงคล194
นางสาวกานติมา คชินทร์168
นายกิตติภูมิ ทศพรพงศ์171
นางสาวกุลิสรา พลานุภาพ24
นายขรรค์ชัย ติรพงศ์พร93
นางสาวขวัญฤดี ธรรมปาน 109
นายคณาธิป วัชรกรโยธิน65
นายคณิน โหรสกุล33
นายคนิตพัชร์ เรืองกิจวัฒนากร205
นายจักรี กันต์พิทยา54
นางสาวจิดาภา เณรทอง100
นางสาวจิตราภรณ์ วงษ์เพิก75
นายจิรัฏฐ์ วณิชานุกุลยกิจ145
นางสาวจิรัศยา ด่านก้าวหน้า38
นางสาวจีรพร มีบุญตา55
นายฉันทัช ตันติโกวิทเกษม61
นางสาวชญานิศ ขจรโรจนรักษ์77
นางสาวชญานิศ คุ้มทอง192
นางสาวชญานิศ อภิชนพงศกร 193
นางสาวชญานี สุวิทยะศิริ20
นางสาวชนกนาถ หาญกิจ18
นางสาวชนม์ธิชา พึ่งพาณิชย์กุล185
นางสาวชนัญชิดา วิชยศาสตร์42
นางสาวชนิดาภา วงศ์ธาดา113
นายชยธร ตั้งสินมั่นคง 157
นางสาวชัชฎาพร เงินเลี่ยม201
นางสาวชาลิสา ว่องเจริญ30
นางสาวชิโรชา เฮงพระธานี71
นายเชาวโชติ จรรยาศักดิ์46
นางสาวญาณิศา วงศ์วานิช 174
นางสาวญานิกา วลีอิทธิกุล68
นายฐานสพล จริยเศรษฐวงศ์72
นางสาวณภัทร นิตยพันธ์15
นายณภัทร อิศราประทีปรัตน์43
นายณภัทรชกฤษ ชาญประโคน78
นางสาวณัฏฐวรรณ อุดมดิเรกลาภ135
นางสาวณัฐณิชา209
นางสาวณัฐนรี40
นางสาวณัฐพัชร์ ทรัพย์ยอดแก้ว 35
นายณัฐวุฒิ ห้วยใหญ่97
นายณัฐสิทธิ์ จิวากานนท์69
นางสาวณิจภิฐัทษา ชุติจิรัฐิติกาล195
นางสาวณิชกานต์ มาลีหอม73
นางสาวณิชกุล จารุศิริพิพัฒน์19
นางสาวณิชกุล ฉง147
นางสาวณิชา สุกิตติวราพันธุ์79
นางสาวดลสรวง ยอดนพเกล้า50
นางสาวทวีพร เทรูยา121
นายทักษ์ดนัย หวังรักษ์ดีสกุล183
นางสาวเทพรตี พนมเริงศักดิ์125
นางสาวธณัฏฐา วงษ์วัฒนพงษ์131
นายธนคม สุนทรวงศ์สกุล32
นายธนนันท์ ตันตยากร133
นางสาวธนพร ศิริโยธิพันธุ์ 175
นายธนพัฒน์ โภคัย 122
นายธนภัทร เพ็ชรศิริ 37
นายธนวัฒน์ อรรถปวัตน์106
นายธนวัฒน์ กาญจนวงศ์วณิช188
นายธนวิทย์ สุวรรณี 16
นายธนสักก์ ลิมปิรัชต์138
นายธนัท กัมทรทิพย์136
นายธนากานต์ อินทร์ช่วย127
นายธเนศ สายลือนาม155
นายธรณ์ภัคอร โภคา116
นางสาวธราทิพย์ ประสพดำเกิง169
นางสาวธันยพร บุญจักรศิลป์25
นายธิติพงศ์ จักรเจริญวิทย์99
นายธีรวุฒิ วิวัฒรางกูล1
นายนพณัฐ ศรีวงค์พานิช117
นายนราธร จันทนลัญจกร95
นางสาวนวียา พิมพ์ทิมานนท์ 177
นางสาวนัทชา นันทปถวี4
นายนัธทวัฒน์ สิทธินามสุวรรณ44
นางสาวนัสวีร์ บัวภิบาล179
นางสาวนิชานาถ พงษ์สุทธิพาณิชย์103
นายยนิติพล เข็มเพ็ชร์6
นางสาวนิรินธน์ ศีตมโนชญ์124
นางสาวนีนิษนา รติปาณ 34
นายบุญญกฤติ โสรัจกุล184
นายบูรณะ เขียนแก้ว143
นายเบญจพล พลเผดิมยศ94
นางสาวปณัฐิตา คำประพันธ์191
นางสาวปทิตตา สินธุเชาวน์189
นายปธานธัช เจริญชัยพงศ์60
นายปภังกร นิธิถิรวุฒิ129
นางสาวปราย ทองจันทึก164
นางสาวปริชญา ประถมบุตร161
นางสาวปริญดา ปรัชญาจุฑา196
นายปวริศ ระตะนะอาพร152
นางสาวปารณีย์ นาคแดง 104
นายปิยวัฒน์ เลิศสิริภัทรจิตร 23
นางสาวปุณยานิธิ บุพพวงศ์ 112
นายเปรม สุวรรณมาลัย 91
นางสาวฝนทิพย์ วัชราภรณ์85
นายพงศกร ศรีไพศาลนนท์101
นายพงศพล อรัญญาเกษมสุข63
นายพงศ์สิริ กิตติกำแหง182
นายพงษ์พสุ พ่วงทอง 57
นายพงษ์ระพี อธิภาส17
นายพชร แสงงามมงคล21
นายพชร ฐิตเมธี64
นายพชร ปัดฐา186
นายพณพิพัฒน์ ประทานฤทธิ์142
นางสาวพรทิพย์ ภูตินาถ126
นางสาวพรนภา ชนารี178
นางสาวพรพรหม เรืองรัตน์203
นายพลฉัตร สุขแสงดาว170
นางสาวพัฒน์นรี จันทร์รุ่งมณีกุล81
นางสาวพาขวัญ พหลโยธิน76
นายพิชชากร พิชยานนท์159
นางสาวพิชชาภา เปรื่องประสพ 89
นางสาวพิชชาภา ขจรโรจนรักษ์166
นางสาวพิชญา ปัทมะลางคุล119
นางสาวพิชญาภา ไตรบำรุงสุข144
นายพิพัฒน์ กุลนิรัตติศัย165
นางสาวพิมพ์ ระหงษ์123
นายพีรณัฐ ศิริลักษณมานนท์154
นางสาวเพชรแกมพลอย ชิว202
นางสาวเพชรพรรณ เผือกผาสุข41
นางสาวไพลิน เผยฉวี107
นางสาวภคพร อิทธิอาวัชกุล197
นายภคพล ซื่อสัจจพงษ์105
นายภรัณยู ทักษะเตชาวุฒิ67
นางสาวภารณี ตราชูธรรมเจริญ190
นายภุชงค์ เพชรสุวรรณ200
นายภูดิศ ชินนิยมวณิช14
นางสาวภูริตา ทองพันชั่ง83
นายภูวกฤต นิธิรุ่งเรือง29
นายมนพล รุจิธรรมกุล45
นายมูฮำมัด วาแวนิ3
นายเมธัส สิมศิริวงษ์ 102
นายเมธัส ตั้งเทียนทอง148
นางสาวเมธิศา แต้พัฒนเศรษฐ์162
นางสาวโมนิค สันธนพิพัฒน์กุล114
นายยงค์ชัย บุญปีติกุล187
นายรณภพ คงเปีย96
นางสาวรวมพร แก้ววิชิต140
นางสาวรวิภา ขุนณรงค์111
นายรวีรุจน์ เตียววณิชกุล39
นายรัตนภูมิ ส่งเสริมสวัสดิ์207
นายวชิรวิทย์ หวังจิตรารักษ์36
นางสาววชิรา ประชากิตติกุล206
นางสาววรกมล ทานกระโทก80
นางสาววรรวี วุฒิคงศิริกูล12
นายวริทธิ์นันท์ โรจนวิภาต176
นางสาววริศรา บารมี74
นายวรุตร ขจรฤทธิ์180
นายวันชนะ โสภิตวิริยาภรณ์172
นายวินภพ โกวิชสกุล62
นายเวช วาทีทิพย์204
นายศม ทรัพยสาร8
นางสาวศิรดา ผดุงทรง53
นางสาวศิรดา ตั้งปณิธานสุข130
นางสาวศิรภา วงษ์นรา108
นายศิวกร เทพรส82
นายศิวัช ตั้งติรชัย118
นายศีล พิริยะนนท์ธนา 56
นายศุภวิทย์ วัยวุฒิภิญโญ22
นางสาวศุภศิริ ตันติยุทธ139
นายเศรษฐวุฒิ ธาราธิคุณเดช149
นางสาวสกุลรัตน์ ชูใจ59
นายสรวิศ วงศ์อนวัช58
นายสรวิศ มะนะสุทธิ์132
นายสรศักย์ ดาวพลังพรหม128
นางสาวสรัชนันท์ บุษราคัมวดี2
นางสาวสริตา สำเนียง208
นายสวิตต์ คงเดชาเลิศ10
นางสาวสาริศา ชุติมาธิกุล 115
นายสิรภพ เอื้อจารุพร 198
นางสาวสิริภัสร์ แก้วนามไชย 167
นางสาวสุกัญญา เสรีรัตน์9
นางสาวสุชานาถ ตั้งจิตนบ28
นายสุทธิศักดิ์ ชาติธรรมรักษ์120
นางสาวสุธิดา ภัคสรรพมงคล134
นางสาวสุธินี นุชเจริญผล84
นางสาวสุปรีดี พงศ์รุจิกร 141
นางสาวสุพิชญา สุวรรณลักษณ์70
นางสาวสุภาพร บุญเติม137
นายสุลักษณ์ กนกสิริรัตน์88
นายเสกสิทธิ์ โตอุดมพูนสุข 48
นายเสถียรพงษ์ สมบัติเสถียร199
นางสาวเสาวลักษณ์ แจ้งใจเจริญ31
นายหฤษณ์ ขำนุรักษ์173
นางสาวอติญา ศรีอนันต์รักษา49
นายอธิศ สมิทธิผล110
นายอนันต์ วิทิตสุวรรณกุล5
นายอนุรุทธ ทวีโชติ163
นายอภิชาญ แดงรุ่งโรจน์156
นางสาวอภิญญา จิรเรืองตระกูล26
นางสาวอภิษฎา ศรีสังวาลย์158
นางสาวอภิสรา จงพิทักษ์รัตน์98
นางสาวอริสา นาคะยืนยงสุข153
นางสาวอัจฉราวดี มหัตนิรันดร์กุล151
นางสาวอัญชสา โอภาสเสถียร27
นางสาวอัญรักษ์ อมรเพชรสถาพร7
นายอาณกร เปรมศิริ52
นางสาวอารยา ขอนพุดซา11
นางสาวอารยา ชินพัณณ์90
นางสาวอิงตะวัน แสงอุทัย 51
นางสาวเอื้อกานต์ เทพวงษ์86