ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 18 ธันวาคม 2561


คลิกเพื่อลงทะเบียน

ตามประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ 10/2561 ที่ให้แพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศซึ่งสอบผ่านขั้นตอนที่หนึ่งและขั้นตอนที่สองแล้ว และมีความประสงค์จะสอบ MEQ ในปีการศึกษา 2561 ให้ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการสอบ MEQ ทาง website ของศรว. ที่ www.cmathai.org ระหว่าง วันที่ 23 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยเลือกรอบการสอบและสถาบันที่เปิดรับเป็นสนามสอบ MEQ แล้วนั้น

หลังจากศรว. เปิดให้ลงทะเบียนและชำระค่าสมัครแล้ว พบว่า ยังมีที่นั่งเหลือรองรับได้อีก ในการนี้ ศรว. จึงจะเปิดโอกาสให้แพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศซึ่งสอบผ่านขั้นตอนที่หนึ่งและขั้นตอนที่สองที่เพิ่งจัดสอบไปในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561(จะประกาศผลสอบภายใน 12.00 น.ของวันที่ 18 ธันวาคม 2561) และมีความประสงค์จะสอบ MEQ ในปีการศึกษา 2561 ให้ดำเนินการ ดังนี้

  1. ลงทะเบียนเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการสอบ MEQ ทาง website ของศรว. ที่ www.cmathai.org ระหว่าง วันที่ 18 – 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยเลือกรอบการสอบและสถาบันที่เปิดรับเป็นสนามสอบ MEQ ตามรายละเอียดในท้ายประกาศนี้
  2. ศรว. จะจัดส่งรายชื่อของผู้ลงทะเบียนที่ได้สิทธิ์ที่นั่งสอบไปยังสถาบันสนามสอบที่ผู้ลงทะเบียนเลือกไว้
  3. ผู้ที่ลงทะเบียนและได้สิทธิ์ที่นั่งสอบ ต้องไปดำเนินการสมัครสอบให้สมบูรณ์ด้วยตนเอง ตามระบบของสถาบันที่เป็นสนามสอบแห่งนั้นกำหนดไว้ภายในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561

จำนวนเปิดรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
สำหรับแพทย์ที่จบสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

ลำดับ สถาบัน
รอบสอบ
หมายเหตุ
รอบที่ 1
รอบที่ 2
(13 ม.ค. 62)
(10 มี.ค. 62)
1
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
11
3
2
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
44
ไม่เปิดรับ
3
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
14
4
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
9
ไม่เปิดรับ
5
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17
20
6
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
0
47
7
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
1
ไม่เปิดรับ
8
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
19
21
9
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
47
7
10
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3
6
11
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
17
ไม่เปิดรับ
12
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
14
17