ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 19 ธันวาคม 2561

ข้อมูลประกาศโดยย่อ

ประเภทของการสอบ
การสอบขั้นตอนที่ 1 เป็นการประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Basic Medical Sciences)
การสอบขั้นตอนที่ 2 เป็นการประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Clinical Sciences)

การรับสมัคร
กำหนดการรับสมัคร (สมัครผ่าน www.cmathai.org) ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2561 (เวลา 09:00 น.) - 14 มกราคม 2562

กำหนดการสอบ
การสอบขั้นตอนที่ 1 วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562
การสอบขั้นตอนที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562

การชำระเงินค่าสมัครสอบ
ชำระเงินค่าสมัครสอบได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ภายในวันที่ 15 มกราคม 2562 (ก่อนเวลา 23.00 น.) หากชำระเกินเวลาที่กำหนดจะถือว่าการสมัครสอบนั้นเป็นโมฆะ

สถานที่สอบ ศรว. จัดสอบที่สนามสอบ ดังต่อไปนี้

จัดการสอบประเมินฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

สนามสอบ
จำนวนที่นั่งสอบที่เปิดรับ
1. สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
940
2. สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
380
3. สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
200
4. สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
290
5. สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
200
6. สนามสอบ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
200
7. สนามสอบ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
200

จัดการสอบประเมินฯ ด้วยรูปแบบกระดาษ

สนามสอบ
จำนวนที่นั่งสอบที่เปิดรับ
1. สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
400
2. สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
300
3. สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
530
4. สนามสอบ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
300
5. สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อ.องครักษ์ จ.นครนายก)
300
6. สนามสอบ สถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
230