ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 05 กุมภาพันธ์ 2562

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งออกประกาศกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ซึ่งตรงกับกำหนดการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 ความรู้ความสามารถทางด้านทักษะและหัตถการทางคลินิก (Objective Structured Clinical Examination: OSCE) ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2562 วันที่ 24 มีนาคม 2562 นั้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา (ศรว.) ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ขอประกาศยืนยันกำหนดการสอบตามกำหนดการเดิม โดยขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์คุมสอบ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในวันสอบดังกล่าว ที่มีสิทธิเลือกตั้ง ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote/ ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 และสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.ect.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน