ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 07 กุมภาพันธ์ 2562

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา (ศรว.) ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศกำหนดการจัดสอบความรู้สำหรับ ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับการประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเพื่อสอบขั้นตอนที่ 1 การประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Basic Medical Sciences) ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Clinical Sciences) และขั้นตอนที่ 3 การประเมินความรู้ทางด้านทักษะทางคลินิก (Objective Structured Clinical Examination: OSCE) โดยมีกำหนดการจัดสอบ ดังนี้

ปี พ.ศ. 2562
    2 มิถุนายน 2562  สอบขั้นตอนที่ 3 รอบพิเศษ
    23 พฤศจิกายน 2562  สอบขั้นตอนที่ 1 ครั้งที่ 2
    24 พฤศจิกายน 2562  สอบขั้นตอนที่ 2 ครั้งที่ 2

ปี พ.ศ. 2563
    5 มกราคม 2563  สอบขั้นตอนที่ 3 (สนามสอบกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)
    2 กุมภาพันธ์ 2563  สอบขั้นตอนที่ 3 (สนามสอบกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)
    29 มีนาคม 2563  สอบขั้นตอนที่ 3 (สนามสอบกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)
    25 เมษายน 2563  สอบขั้นตอนที่ 1 ครั้งที่ 1
    26 เมษายน 2563  สอบขั้นตอนที่ 2 ครั้งที่ 1

ทั้งนี้ ศรว. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดสอบเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน