ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 08 กุมภาพันธ์ 2562

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ได้จัดสอบอัตนัยประยุกต์ (Modified Essay Question : MEQ) ไปเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562 แพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศสามารถติดต่อรับหลักฐานผลการสอบได้จากสถาบันที่ได้เข้าสอบ และหากยังสอบไม่ผ่าน และมีความประสงค์จะสอบ MEQ ในวันที่ 10 มีนาคม 2562 ให้ดำเนินการ ดังนี้

ผู้สมัครสอบสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและสมัครสอบโดยตรงได้ที่สถาบันการศึกษาที่ยังมีที่นั่งว่าง ตามรายละเอียดในท้ายเอกสารนี้ โดยต้องไปดำเนินการสมัครสอบให้สมบูรณ์ตามระบบของสถาบันที่เป็นสนามสอบแห่งนั้นกำหนดไว้ในช่วงวันที่ 13-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

จำนวนเปิดรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

ลำดับ
สถาบัน
รอบสอบ
รอบที่ 2
(10 มี.ค. 62)
1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10
2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19
3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 36
4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 8
5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2
6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 15