ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 10 เมษายน 2562

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ
เพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ขั้นตอนที่ 1 และ 2

ในการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้เข้าสอบต้อง ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด มิฉะนั้น ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) จะตัดสิทธิ์ในการสอบ หรือไม่พิจารณาให้คะแนนคำตอบ

ข้อปฏิบัติในการสอบ มีดังนี้

 1. ขอให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบที่ตั้งอาคารสอบ ณ สนามสอบของท่าน เพื่อวางแผนการเดินทางอย่างรอบคอบให้ถึงสนามสอบอย่างถูกต้อง และลงทะเบียนเข้าสอบได้ทันตามเวลาที่กำหนดไว้

  หากไปผิดสนามสอบ ศรว. จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

 2. ในการสอบทุกครั้งจะต้องนำ บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ แสดงต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ (ผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ แทนบัตรประจำตัวประชาชน) และวางบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบเพื่อรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

  บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่มีการขีดเขียนข้อความใดๆ ไว้ จะถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ

 3. ในการเข้าสอบ ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษา หรือแต่งกายสุภาพ ห้ามสวมเสื้อยืดหรือปล่อยชายเสื้อ และให้สวมรองเท้าหุ้มส้น หากไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัตินี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
 4. โปรดรักษาความสงบเมื่ออยู่ในห้องสอบและขณะที่อยู่ในบริเวณสนามสอบ
 5. ศรว. จะเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนให้ผู้เข้าสอบ ดังนี้

  สำหรับการสอบด้วยรูปแบบกระดาษ ได้แก่ ดินสอดำ 2B และยางลบ
  สำหรับการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ดินสอดำ 2B

  จึงไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์ใดๆ เข้าห้องสอบ
  ยกเว้นนาฬิกาที่ไม่เป็นอุปกรณ์ในการสื่อสารหรือใช้ในการคิดคำนวณ

  สิ่งของอื่นๆ รวมทั้งกระเป๋าเงิน โทรศัพท์มือถือ (ให้ปิดเครื่องด้วย) ให้วางไว้ในพื้นที่ ที่กรรมการกำหนดไว้ ศรว. จะไม่รับผิดชอบหากเกิดการสูญหาย ดังนั้นจึงไม่ควรนำสิ่งของมีค่าไปยังสนามสอบ

 6. เมื่อได้รับสัญญาณให้เข้าห้องสอบในการสอบแต่ละฉบับ ผู้เข้าสอบจะต้องแสดงตน ด้วยเอกสารหลักฐาน ให้กรรมการคุมสอบตรวจสอบทุกครั้ง ดังนี้

  5.1 การสอบรอบเช้า :

  • บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ ( ผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ แทนบัตรประจำตัวประชาชน )
  • บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ (บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ จะถูกเก็บระหว่างการสอบในรอบเช้า)

  5.2 การสอบรอบบ่าย :

  • บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ ( ผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ แทนบัตรประจำตัวประชาชน )

 7. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบผ่านไปแล้ว 15 นาที ยกเว้นกรรมการกลางจาก ศรว. ซึ่งทำหน้าที่ดูแลสนามสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเหตุสุดวิสัย และได้อนุมัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรให้เข้าสอบได้
 8. เมื่อได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ ให้เข้านั่งตรงที่นั่งของตนเอง ซึ่งมีเลขรหัสประจำตัวและรูปผู้เข้าสอบติดอยู่ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติดังนี้

  สำหรับการสอบด้วยรูปแบบกระดาษ

  • ห้ามเปิดหรือทำข้อสอบก่อนกรรมการคุมสอบอนุญาตโดยเด็ดขาด
  • ให้ผู้เข้าสอบทุกคน อ่านกติกาที่ปกหน้าและปกหลังข้อสอบอย่างรอบคอบ
  • ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน และเลขรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ ที่พิมพ์ไว้บนกระดาษคำตอบ และบัตรฯที่ติดบนโต๊ะ
  • ผู้คุมสอบจะแจ้งให้ผู้เข้าสอบเขียน ชื่อ นามสกุล เลขรหัสต่างๆ ด้วยดินสอที่ปกข้อสอบ เขียนรหัสและระบายวงกลมข้อมูล เลขรหัสชุดข้อสอบ ที่กระดาษคำตอบ ด้วยดินสอดำ 2B ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
   ผู้เข้าสอบต้องระบายวงกลม รหัสชุดข้อสอบ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
   หากไม่ครบถ้วนและถูกต้อง การตรวจข้อสอบจะผิดพลาด หรือ ตรวจไม่ได้

  สำหรับการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

  • ให้ล็อกอินเข้าโปรแกรมด้วยเลขบัตรประชาชน อ่านกติกาที่แสดงบนหน้าจอ
  • ให้ตรวจสอบ ข้อมูล ชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน และเลขรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบที่พิมพ์ ไว้บนเอกสารตารางค่าปกติ บัตรฯที่ติดบนโต๊ะ ว่าถูกต้องและตรงกับข้อมูลที่ปรากฏบนจอภาพ

 9. เวลาสอบเริ่มพร้อมกันตามเวลาที่กำหนด ดังนี้

  สำหรับการสอบรูปแบบกระดาษ เมื่อกรรมการคุมสอบ ประกาศอนุญาตให้เปิดข้อสอบได้ตรวจนับจำนวนข้อสอบว่าครบถ้วนตามที่ระบุบนปกข้อสอบ

  สำหรับการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

  • โปรแกรมจะแสดงไฟล์ข้อสอบและกระดาษคำตอบโดยอัตโนมัติ ให้เริ่มทำข้อสอบได้ ถ้าหน้าจอของผู้ใดไม่มีไฟล์ข้อสอบปรากฏขึ้น ให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบ
   ห้ามเซ็นชื่อบนเอกสารใดๆ ทุกแห่งการเซ็นชื่อ ต้องกระทำต่อหน้ากรรมการคุมสอบเท่านั้น
   (กรรมการคุมสอบ จะเป็นผู้เดินไปยังโต๊ะผู้เข้าสอบ ระหว่างการสอบแต่ละฉบับ)

 10. ในระหว่างการสอบ ถ้าต้องการสิ่งใดให้ยกมือขึ้น เพื่อให้กรรมการคุมสอบทราบ
 11. กรรมการคุมสอบ/โปรแกรมสอบ จะประกาศ/แจ้งเตือนเวลาให้ผู้เข้าสอบทราบ 3 ครั้ง คือ ก่อนหมดเวลาสอบ 45 นาที 15 นาที และ 2 นาที
 12. เมื่อมีการประกาศหมดเวลาสอบ ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติดังนี้

  สำหรับการสอบรูปแบบกระดาษ
  ให้ผู้เข้าสอบทุกคนหยุดทำข้อสอบทันที วางดินสอ ยางลบ ชุดข้อสอบ กระดาษคำตอบลง ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม จะถือว่าการสอบฉบับนั้นเป็นโมฆะ

  ให้ผู้เข้าสอบนั่งรอที่โต๊ะ จนกว่ากรรมการคุมสอบจะเก็บกระดาษคำตอบ และ ข้อสอบ ของผู้เข้าสอบทุกคนไปจากโต๊ะที่นั่งสอบเรียบร้อยแล้ว และประกาศอนุญาตให้ออกจากห้องสอบ จึงจะออกจากห้องสอบได้

  สำหรับการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ระบบจะปิดรับคำตอบโดยอัตโนมัติ

  ให้ผู้เข้าสอบนั่งรอที่โต๊ะ จนกว่าระบบเก็บกระดาษคำตอบจนครบทุกเครื่องเรียบร้อย และกรรมการคุมสอบเก็บเอกสารตารางค่าปกติครบถ้วน เมื่อประกาศอนุญาตให้ออกจากห้องสอบ จึงจะออกจากห้องสอบได้

 13. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลา และก่อนได้รับอนุญาตจาก กรรมการคุมสอบให้ออกจากห้องสอบได้ “ผู้เข้าสอบควรทำกิจส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้องสอบ”
 14. ห้ามนำหรือคัดลอกข้อสอบหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อสอบ ออกจากห้องสอบ ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ โดยเด็ดขาด
 15. หากมีการกระทำใดที่ไม่เป็นไปตามข้อปฏิบัติข้างต้น หรือส่อเจตนาทุจริต อาจารย์/เจ้าหน้าที่คุมสอบจะบันทึกไว้ที่กระดาษคำตอบ หรือ บันทึกโดยวิธีที่ผู้เข้าสอบอาจจะไม่รับทราบก็ได้ และ คณะกรรมการบริหาร ศรว. จะเป็นผู้พิจารณาตัดสินให้การสอบครั้งนั้นเป็นโมฆะ หรือพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย

กำหนดเวลาการสอบ

เวลา
การสอบขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2
07.45 น.
ผู้เข้าสอบควรเดินทางถึงสนามสอบ ตรวจสอบผังที่นั่งสอบ
08.00 – 08.10 น.
รายงานตัวเข้าห้องสอบ สำหรับการสอบรอบเช้า
08.15 – 11.15 น.
การสอบฉบับที่ 1 (การสอบรอบเช้า)
 • วันเสาร์ ขั้นตอนที่ 1
 • วันอาทิตย์ ขั้นตอนที่ 2
11.15 – 12.45 น.
พัก
12.45 – 12.55 น.
รายงานตัวเข้าห้องสอบ สำหรับการสอบรอบบ่าย
13.00 – 16.00 น.
การสอบฉบับที่ 2 (การสอบรอบบ่าย)
 • วันเสาร์ ขั้นตอนที่ 1
 • วันอาทิตย์ ขั้นตอนที่ 2