ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 10 เมษายน 2562

01 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (รพ.ศิริราช)
1. ชั้น 3 ห้องประชุมศูนย์ฝึกทักษะและหัตถการทางคลินิก sicsc ตึกอดุลยเดชวิกรม และ
2. โถงหน้าห้องปฏิบัติการ ชั้น 5 ตึกศรีสวรินทิรา
02 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้อง 216 อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 2
03 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ใช้สถานที่ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ชั้น 1 อาคารภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (C.S.B.) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
04 คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
ห้อง 906 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ รพ.รามาธิบดี
05 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝ่ายวิชาการฯ อาคารเรียนรวมฯ คณะแพทยศาสตร์ฯ ชั้น 6
06 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ใช้สถานที่ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ห้อง BSc0601 ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์
07 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ชั้น 2 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา
08 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)
ชั้น 3 อาคารแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
09 สถาบันร่วมผลิตแพทย์-วิทยาลัยแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (รพ.ราชวิถี)
ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ (รพ.ราชวิถี)
10 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 4 ห้องคอมพิวเตอร์
11 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชั้น 1 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)
12 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ห้องรับรอง (ข้างห้อง 600) ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 2
13 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล