ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 29 เมษายน 2562

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) จะจัดการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ในการนี้ ศรว. ขอให้แพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศซึ่งสอบผ่านขั้นตอนที่หนึ่งและขั้นตอนที่สองแล้ว และมีความประสงค์จะสอบ MEQ ในรอบนี้ ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

  1. ลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการสอบ MEQ ทาง website ของศรว. ที่ www.cmathai.org ระหว่าง วันที่ 21 - 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยเลือกสถาบันที่เปิดรับเป็นสนามสอบ MEQ ตามรายละเอียดในท้ายประกาศนี้
  2. เนื่องจากมีจำนวนที่นั่งสอบจำกัดในแต่ละสนามสอบ หากที่นั่งสอบของสนามสอบใดเต็ม จะไม่สามารถเข้าลงทะเบียนในสนามสอบนั้นๆ ได้อีก ผู้ลงทะเบียนจะต้องเลือกสนามสอบอื่นที่ยังมีที่นั่งเหลืออยู่ต่อไป
  3. ศรว. จะจัดส่งรายชื่อของผู้ลงทะเบียนที่ได้สิทธิ์ที่นั่งสอบไปยังสถาบันสนามสอบที่ผู้ลงทะเบียนเลือกไว้
  4. ผู้ที่ลงทะเบียนและได้สิทธิ์ที่นั่งสอบ ต้องไปดำเนินการสมัครสอบให้สมบูรณ์ ตามระบบของสถาบันที่เป็นสนามสอบแห่งนั้นกำหนดไว้ ในวันที่ 28 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


จำนวนเปิดรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ)
สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
สอบวันที่ 21 กรกฎาคม 2562

ลำดับ สถาบัน จำนวนรับ
1 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 10
2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30
3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 50
4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 30
5 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 100
6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 30
7 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 20