ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 26 เมษายน 2562

ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ขอเปลี่ยนแปลงวันประกาศผลการสอบทางเว็บไซต์ จาก ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เป็น “ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562”