ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 24 พฤษภาคม 2562

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE)
วันที่ 2 มิถุนายน 2562

ผู้เข้าสอบต้องนำหลักฐานแสดงตนดังต่อไปนี้ :

บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ (ผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ แทน) หากไม่มีจะไม่ให้เข้าสอบถึงแม้จะมีบัตรประจำตัวสอบ

ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนิสิต นักศึกษา หรือแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ห้ามสวมเสื้อยืดหรือปล่อยชายเสื้อ และให้สวมรองเท้าหุ้มส้น ให้รับประทานอาหารมาให้เรียบร้อยก่อนการลงทะเบียน เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ศรว. จะไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องรอสอบ ยกเว้นในการทำกิจธุระส่วนตัวที่จำเป็นเท่านั้น

ลงทะเบียนการสอบตามกำหนดของแต่ละรอบ ซึ่งมีการสอบรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ณ สนามสอบ ดังนี้

เวลาลงทะเบียน รอบที่ 1 07:15 - 07:45 น.
  รอบที่ 2 11.15 – 11.45 น.
ผู้ที่มาสายเกินกว่าเวลาที่กำหนดให้ลงทะเบียนจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าสอบ

เมื่อลงทะเบียน ผู้เข้าสอบจะได้รับป้ายชื่อพร้อมเลขลำดับเพื่อใช้คล้องคอและแผ่น sticker ซึ่งมีแถบระบุชื่อและหมายเลขประจำตัวของผู้เข้าสอบจำนวน 30 ชิ้น สำหรับ 20 สถานีสอบ โปรดตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งที่ได้รับ ป้ายเลขลำดับคล้องคอจะเป็นเลขที่ของสถานีแรกที่ท่านจะเข้าสอบ ทั้งนี้จะมีแผนผังสถานีสอบติดไว้ในห้องรอสอบ

ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสาร เครื่องมือการบันทึกข้อมูล เอกสารและตำราทุกชนิดเข้าห้องรอสอบและห้องสอบโดยเด็ดขาด รวมทั้งห้ามขีด เขียน ทดลงบนแผ่น sticker และป้ายคล้องคอและหรือสิ่งอื่นใดที่นำติดตัวเข้าห้องสอบ หากฝ่าฝืนจะถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ คณะกรรมการดำเนินการสอบและ ศรว. จะพิจารณาให้การสอบเป็นโมฆะ

ศรว. จะเป็นผู้จัดเตรียม stethoscope ให้ผู้เข้าสอบ และอนุญาตให้นำนาฬิกาที่ไม่เป็นอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์เครื่องเขียน เช่น ปากกา ยางลบ เข้าห้องสอบได้เท่านั้น ไม่อนุญาตกระเป๋าเงิน ธนบัตร การ์ด ซึ่งอาจมีพื้นที่จดบันทึกข้อความใดๆ ได้ ดังนั้นไม่ควรนำสิ่งของมีค่าติดตัวมายังสนามสอบ เจ้าหน้าที่จะรับฝากสิ่งของแต่ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดการชำรุดหรือสูญหาย

เมื่อเข้าห้องรอสอบแล้ว ให้นั่งตามที่นั่งซึ่งจัดไว้ให้ รอฟังคำชี้แจงและรอเจ้าหน้าที่เรียกเข้าแถวเพื่อไปเข้าสอบตามสถานีที่กำหนด ไม่อนุญาตให้ออกไปทำกิจธุระอื่น ยกเว้นการไปห้องน้ำ
ข้อปฏิบัติในการสอบ

 1. เมื่อเข้าประจำสถานีสอบที่กำหนด ห้ามเริ่มปฏิบัติก่อนมีสัญญาณกริ่งให้เริ่มสอบได้
 2. เมื่อเข้าสู่สถานีสอบทุกข้อ ให้ดึง sticker 1 ชิ้นส่งให้อาจารย์ผู้คุมสอบ หากเป็นข้อสอบข้อเขียนให้ติด sticker บนหัวกระดาษคำตอบ
 3. เมื่อสิ้นสุดการสอบแต่ละสถานี ให้เดินตามสัญลักษณ์ที่กำหนดไว้ที่พื้นหรือฝาผนัง และก่อนเข้าสอบในสถานีต่อไป ให้ตรวจสอบเลขที่สถานีจัดเรียงลำดับถัดจากข้อเดิม
 4. ให้อ่านโจทย์และคำสั่ง ทำความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนปฏิบัติ
 5. ให้ปฏิบัติต่อผู้ป่วย/ผู้ป่วยมาตรฐาน ตามขั้นตอนเหมือนปฏิบัติกับผู้ป่วยในสถานการณ์จริง กรรมการผู้คุมสอบจะให้ความสำคัญกับความครบถ้วนของสิ่งที่ควรปฏิบัติในสถานการณ์นั้น และ ความถูกต้องของการปฏิบัติ
 6. ห้ามเขียนหรือทำเครื่องหมายใดๆ บนกระดาษคำสั่งหรือแผ่น sticker
 7. หากเป็นข้อสอบข้อเขียน ให้ติด sticker ชื่อตนเองบนหัวกระดาษคำตอบ ก่อนสอดเข้าไปในซองใส่กระดาษ คำตอบที่จัดเตรียมไว้ให้
 8. ถ้าสถานีที่มี slide สามารถปรับหัว objective และเลื่อนหาตำแหน่งที่จะดูได้ตามต้องการ หากพบปัญหาให้รีบยกมือแจ้งอาจารย์คุมสอบ
 9. แต่ละสถานีจะมีการกดกริ่ง 2 ครั้ง กริ่งสั้นเมื่อเวลาผ่านไป 4 นาที 30 วินาที เพื่อเป็นการเตือน และกริ่งยาวเมื่อหมดเวลา 5 นาที หลังกริ่งยาวแสดงว่าหมดเวลาแล้ว กรรมการผู้คุมสอบจะไม่ให้คะแนนไม่ว่าท่านจะตอบถูกหรือผิด
  ดังนั้นหากในโจทย์สั่งให้แจ้งผลการตรวจพบ หรือการวินิจฉัยโรคแก่อาจารย์ผู้คุมสอบ ควรรีบทำทันทีที่ได้ยินเสียงกริ่งสั้น เป็นการเตือน
 10. หากผู้เข้าสอบแสดงพฤติกรรมทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริต ศรว. จะถือว่าการสอบครั้งนั้นเป็นโมฆะ
 11. ห้ามหยิบคำสั่ง กระดาษคำตอบ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่ ศรว. จัดเตรียมไว้เพื่อการสอบ ออกจากห้องสอบ หากตรวจพบจะถือว่ามีเจตนาทุจริต
 12. เมื่อมีสัญญาณกริ่งหมดเวลาสอบ (สัญญาณกริ่งยาว 3 ครั้งติดต่อกัน) ให้ผู้เข้าสอบลุกออกจากสถานีสอบ แต่ไม่อนุญาตให้ออกจากเขตการสอบจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากหัวหน้าวงสอบ
 13. เมื่อการสอบเสร็จสิ้น ให้ส่งคืนป้ายชื่อคล้องคอและแผ่น sticker ที่เหลือทั้งหมดในสภาพที่สมบูรณ์ไม่ฉีกขาดกับเจ้าหน้าที่ประจำวงสอบ และห้ามนำข้อสอบกระดาษคำตอบ หรือเอกสารใดๆ ในการสอบติดตัวออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด หากกรรมการคุมสอบตรวจพบจะถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ
 14. เมื่อได้รับสัญญาณให้ออกจากห้องสอบได้ จึงให้ออกจากห้องสอบ และออกจากบริเวณสนามสอบ