ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 31 กรกฏาคม 2562

กำหนดการการรับสมัครและสอบ Long case

ลำดับ
สถาบัน
Long Case
จำนวนรับ (คน)
ช่วงเวลาสมัคร
วันที่/ช่วงเวลาสอบ
1
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 10 4 - 8 พ.ย. 62 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
2
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15 26 - 27 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 - มี.ค. 63
3
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี รอบที่ 1 : 10
รอบที่ 2 : 10
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
6 ก.ย. 62
7 ก.พ. 63
4
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 : 8
รอบที่ 2 : 8
13 - 19 ส.ค. 62
13 - 19 ส.ค. 62
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รอบที่ 1 : 4
รอบที่ 2 : 4
5 - 7 ม.ค. 63
18 - 20 มี.ค. 63
22 - 24 ม.ค. 63
8 - 10 เม.ย. 63
6
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 15 ส.ค. - ก.ย. 62 ต.ค. 62 - ม.ค. 63
7
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบที่ 1 : 10
รอบที่ 2 : 10
30 ก.ย. - 4 ต.ค. 62
2 – 6 มี.ค. 63
ภายในเดือน ธ.ค. 62
ภายในเดือน พ.ค. 63

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและสมัครสอบโดยตรงได้ที่สถาบันการศึกษาข้างต้น และหากมีสถาบันใดเปิดรับเพิ่มเติม ศรว.จะประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป