ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 26 สิงหาคม 2562

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา (ศรว.) ได้ออกประกาศ ฉบับที่ 3/2562 เรื่อง กำหนดการจัดสอบเพื่อขอรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมประจำปี พ.ศ. 2562 – 2563 ไปแล้วนั้น

ในการนี้เพื่อให้สามารถรองรับจำนวนผู้ขอรับการประเมินฯที่เพิ่มขึ้น ศรว. จึงเห็นควรเพิ่มวันจัดสอบขั้นตอนที่ 3 การประเมินความรู้ทางด้านทักษะทางคลินิก (Objective Structured Clinical Examination: OSCE) โดยมีกำหนดการจัดสอบ ดังนี้

ปี พ.ศ. 2563
    5 มกราคม 2563  สอบขั้นตอนที่ 3 (สนามสอบกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)
    2 กุมภาพันธ์ 2563   สอบขั้นตอนที่ 3 (สนามสอบกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)
    1 มีนาคม 2563  สอบขั้นตอนที่ 3 (สนามสอบกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)
    29 มีนาคม 2563  สอบขั้นตอนที่ 3 (สนามสอบกรุงเทพฯ)

ทั้งนี้ ศรว. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดสอบเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน