ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 26 สิงหาคม 2562

ข้อมูลประกาศโดยย่อ

ประเภทของการสอบ
การสอบขั้นตอนที่ 3 เป็นการประเมินความรู้ความสามารถทางด้านทักษะทางคลินิก (Objective Structured Clinical Examination : OSCE)

การรับสมัคร
กำหนดการรับสมัคร (สมัครผ่าน www.cmathai.org) ระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2562 (เวลา 09:00 น.) - 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562

กำหนดการสอบ
วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2563 (สนามสอบกรุงเทพฯ และเชียงใหม่)
วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (สนามสอบกรุงเทพฯ พิษณุโลก และสงขลา)
วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 (สนามสอบกรุงเทพฯ และขอนแก่น)
วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2563 (สนามสอบกรุงเทพฯ)

การชำระเงินค่าสมัครสอบ
ชำระเงินค่าสมัครสอบได้ที่ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ภายในวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ในเวลาทำการของธนาคาร หรือ หากต้องการชำระ เงินค่าสมัครสอบช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โปรดใส่ Ref.1, Ref.2, จำนวนเงิน และตรวจสอบข้อมูลจากเอกสารแบบ ฟอร์มชำระเงินค่าสมัครสอบ และข้อมูลอื่นๆให้ถูกต้องก่อนดำเนินการชำระเงิน ภายในวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (ก่อนเวลา 23.00 น.) หากชำระเกินเวลาที่กำหนดจะถือว่าการสมัครสอบนั้นเป็นโมฆะ

สถานที่สอบ ศรว. จัดสอบที่สนามสอบ ดังต่อไปนี้

วันที่สอบ / สถานที่สอบ
กรุงเทพฯ
ต่างจังหวัด
วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2563
กรุงเทพฯ
เชียงใหม่
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กรุงเทพฯ
พิษณุโลก/สงขลา
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563
กรุงเทพฯ
ขอนแก่น
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2563
กรุงเทพฯ