ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 29 กันยายน 2562

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ได้ดำเนินการทดสอบโปรแกรมการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมขั้นตอนที่ 1 และ 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2561 แล้วนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นควรจัดการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ในวันที่ 24 และ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เป็น 2 ระบบ ดังนี้

 1. จัดการสอบประเมินฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ สนามสอบ ดังต่อไปนี้
      1. สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
      2. สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      3. สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 2. จัดการสอบประเมินฯ ด้วยรูปแบบกระดาษ ณ สนามสอบ ดังต่อไปนี้
      1. สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      2. สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในการนี้ ศรว. ได้จัดสรรผู้สมัครสอบตามที่ผู้สมัครได้เลือกสนามไว้เรียบร้อยแล้ว

สำหรับผู้เข้าสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเข้าทดลองโปรแกรมสอบเพื่อช่วยให้เข้าใจวิธีการสอบ วิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการทำข้อสอบ เช่น ขีดเขียนข้อความ (Pen) ย่อหรือขยายภาพ (Zoom in / Zoom out) และทำแถบสี (Highlight) เป็นต้น สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมตาม link ด้านล่างนี้ เพื่อนำไปฝึกหัดต่อไป ทั้งนี้ ศรว. จะมีการปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย ประมาณต้นเดือน พฤศจิกายน 2561

Download Program Demo
(ลิ้งโปรแกรม Demo : https://cmathai.org/files/Demo_2018-08-18.zip)