ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 17 กันยายน 2562

  1. ลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการสอบ MEQ ทาง website ของศรว. ที่ www.cmathai.org ระหว่าง วันที่ 21 – 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยเลือกสถาบันที่เปิดรับเป็นสนามสอบ MEQ ตามรายละเอียดในท้ายประกาศนี้
  2. เนื่องจากมีจำนวนที่นั่งสอบจำกัดในแต่ละสนามสอบ หากที่นั่งสอบของสนามสอบใดเต็ม จะไม่สามารถเข้าลงทะเบียนในสนามสอบนั้นๆ ได้อีก ผู้ลงทะเบียนจะต้องเลือกสนามสอบอื่นที่ยังมีที่นั่งเหลืออยู่ต่อไป
  3. ศรว. จะจัดส่งรายชื่อของผู้ลงทะเบียนที่ได้สิทธิ์ที่นั่งสอบไปยังสถาบันสนามสอบที่ผู้ลงทะเบียนเลือกไว้
  4. ผู้ที่ลงทะเบียนและได้สิทธิ์ที่นั่งสอบ ต้องไปดำเนินการสมัครสอบให้สมบูรณ์ ตามระบบของสถาบันที่เป็นสนามสอบแห่งนั้นกำหนดไว้ ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


จำนวนเปิดรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ)
สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
สอบวันที่ 12 มกราคม 2563

ลำดับ สถาบัน จำนวนรับ
1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 15
2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 50
3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15
4 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 10
5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20
6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 50
7 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 10
8 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 30
9 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 20
10 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 65
11 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 8
12 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 20
13 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 20
14 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 10