ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 25 ตุลาคม 2562

ข้อมูลประกาศที่เกี่ยวข้อง:

ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (Modified Essay Questions : MEQ) และการสอบรายยาว (Long case examination) สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่งประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
ดาวน์โหลดเอกสาร
Last update: 25-10-2019


ประกาศคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครสอบ MEQร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 - 2563
ดาวน์โหลดเอกสาร
Last update: 25-10-2019


ประกาศสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
ดาวน์โหลดเอกสาร
Last update: 24-10-2019


ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 11/2562 เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2562 (พ.ศ. 2563) (รอบที่ 1)

  1. ลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการสอบ MEQ ทาง website ของศรว. ที่ www.cmathai.org ระหว่าง วันที่ 21 – 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยเลือกสถาบันที่เปิดรับเป็นสนามสอบ MEQ ตามรายละเอียดในท้ายประกาศนี้
  2. เนื่องจากมีจำนวนที่นั่งสอบจำกัดในแต่ละสนามสอบ หากที่นั่งสอบของสนามสอบใดเต็ม จะไม่สามารถเข้าลงทะเบียนในสนามสอบนั้นๆ ได้อีก ผู้ลงทะเบียนจะต้องเลือกสนามสอบอื่นที่ยังมีที่นั่งเหลืออยู่ต่อไป
  3. ศรว. จะจัดส่งรายชื่อของผู้ลงทะเบียนที่ได้สิทธิ์ที่นั่งสอบไปยังสถาบันสนามสอบที่ผู้ลงทะเบียนเลือกไว้
  4. ผู้ที่ลงทะเบียนและได้สิทธิ์ที่นั่งสอบ ต้องไปดำเนินการสมัครสอบให้สมบูรณ์ ตามระบบของสถาบันที่เป็นสนามสอบแห่งนั้นกำหนดไว้ ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
รายละเอียดอื่นๆ...