ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 18 พฤศจิกายน 2562

ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ขอประกาศกำหนดการจัดสอบอัตนัยประยุกต์ (Modified Essay Question : MEQ) ด้วยข้อสอบกลาง ประจำปี พ.ศ. 2563 ดังนี้

1. วันและเวลาการสอบ โดยศรว. จะให้สถาบันดำเนินการจัดสอบในวันและเวลาเดียวกัน ตามกำหนดการ ดังนี้

    1.1 ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
    1.2 ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สอบ

        1) ต้องเป็นผู้สอบผ่านขั้นตอนที่หนึ่งและขั้นตอนที่สองแล้ว โดยแต่ละขั้นตอนนั้นได้สอบ ผ่านมาแล้วเป็นเวลาไม่เกินเจ็ดปี นับจากวันที่แพทยสภาอนุมัติผลการสอบจนถึงวันทำการสมัครสอบ ถ้าขั้นตอนใดสอบผ่านเกินเจ็ดปีจะต้องสอบขั้นตอนนั้นใหม่ให้ผ่านก่อน
        2) สำหรับผู้ที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศไทยต้องได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าเมื่อนับถึงวันกำหนดสอบฯ ผู้สมัครสอบได้ศึกษารายวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ระดับคลินิก) มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าภาคการ ศึกษาในระบบทวิภาคหรือเทียบเท่าโดยได้ศึกษารายวิชาระดับคลินิกในชั้นปีที่ 6 มาแล้ว ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยกิตในชั้นปีที่ 6 ของสถาบันการศึกษานั้น
        3) สำหรับผู้ที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างประเทศจะต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในต่างประเทศซึ่งแพทยสภารับรองใบอนุญาตนั้น หากเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตดังกล่าวแต่ต้องมีเอกสารรับรองการปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัดหรือเทียบเท่าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีในสถาบันการแพทย์ต่างประเทศหรือในประเทศไทยที่แพทยสภารับรองโดยการปฏิบัติงานจะต้องเสร็จสิ้นก่อนการสมัครสอบ

3. วิธีการสมัครสอบ

        3.1 ผู้ที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ให้ดำเนินการสมัครสอบในสถาบันของท่านโดยสถาบันการศึกษาจะเป็นผู้รับรองสิทธิ์ในการสมัคร
        3.2 สำหรับผู้ที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ให้ดำเนินการสมัครสอบผ่านศูนย์ประเมิน และรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) เพื่อเป็นการให้สิทธิ์ทุกคนได้มีโอกาสในการสอบ โดย ศรว. จะจัดสรรสถาบันสอบให้ตามต้องการ และจะประสานส่งชื่อไปยังสถาบันก่อน หลังจากนั้นให้ผู้สมัครไปดำเนินการตามขั้นตอนด้วยตัวเอง ทั้งนี้ วันเปิดรับสมัคร สถาบันและจำนวนที่เปิดรับ จะประกาศให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ ศรว. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดสอบเพิ่มเติมตามความเหมาะสม จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน