ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 28 พฤศจิกายน 2562

ตามที่ ศรว. ได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบที่มีสิทธิ์ขอเปลี่ยนรอบการสอบจากรอบที่ 3 เป็นรอบที่ 2 ณ สนามสอบ พิษณุโลก 17 ที่นั่ง และ สนามสอบ สงขลา 4 ที่นั่ง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรที่นั่งสอบในรอบที่ 3 ที่มีความประสงค์จะสอบในรอบที่ 2 สามารถดำเนินการแจ้งความประสงค์เพื่อขอปรับเปลี่ยนการสอบจากรอบที่ 3 เป็นรอบที่ 2 ณ สนามสอบ พิษณุโลก และ สนามสอบ สงขลา จำนวน 297 ดังที่ได้ประกาศแจ้งให้ทราบไปเมื่อวัน 7 พฤศจิกายน 2562 แล้วนั้น เป็นผู้มีสิทธิ์เพื่อขอเปลี่ยนสนามสอบตามความสมัครใจของผู้สมัครสอบนั้น โดยได้ปิดทำการยื่นเอกสารไปแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.30 น. จึงขอแจ้งผลการจัดที่นั่งสอบดังนี้

1. ผู้ที่ยื่นเอกสารแจ้งความประสงค์และได้สิทธิ์มาสอบที่สนามสอบ พิษณุโลก รอบที่ 2 จำนวน 17 คน ดังนี้

ที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล ลำดับการสุ่ม
1นายณัฏฐกฤษฏิ์สินตระกูลชัย3
2น.ส.ริษฎาเจริญอินทร์7
3น.ส.วทันยาเชี่ยววัฒนะกุล15
4น.ส.ชนัญชิดานฤนาทวานิช16
5น.ส.ธัญญณัฐพรชูปัญญา33
6น.ส.ธนพรคุววัฒนานนท์73
7นายจิรายุจันทร์เดือน97
8นายสุกฤษฎิ์ภูริยากร107
9น.ส.ญาณธิชานามพรหม116
10นายณัชรพงศ์รุ่งเพ็ชรารัตน์127
11นายปริยต๊ะวิชัย170
12น.ส.กัญญกรณ์รตโนภาส188
13น.ส.ศุภลักษณ์ตั้งตรงผล189
14น.ส.ฐิตินันท์ฐิตินันท์สมบูรณ์205
15นายฉัตรินวิริยจารี209
16น.ส.นันท์ธีมาเมฆแสน224
17น.ส.ณัฐกฤตาไชยศิลป์237

2. ผู้ที่ยื่นเอกสารแจ้งความประสงค์และได้สิทธิ์มาสอบที่สนามสอบ สงขลา รอบที่ 2 จำนวน 4 คน ดังนี้

ที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล ลำดับการสุ่ม
1นายปวีณตั้งงามสกุล1
2นายเรืองรุจน์ศรีคิรินทร์143
3นายภูมินทร์โชติวัฒนดิลก236
4น.ส.เพียงดาวตันชวลิต260

จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน