ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 12 ธันวาคม 2562

ข้อมูลประกาศโดยย่อ:

ประเภทของการสอบ:
  การสอบขั้นตอนที่ 1 เป็นการประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Basic Medical Sciences)
  การสอบขั้นตอนที่ 2 เป็นการประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Clinical Sciences)

กำหนดการสอบ:
  การสอบขั้นตอนที่ 1 วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563
  การสอบขั้นตอนที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563

กำหนดการรับสมัคร:
  รับสมัคร ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2562 - 13 มกราคม 2563

การชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคาร:
  ชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ภายในวันที่ 14 มกราคม 2563 (ก่อนเวลา 23.00 น.) หากชำระเกินเวลาที่กำหนดจะถือว่าการสมัครสอบนั้นเป็นโมฆะ

สถานที่สอบ:

สนามสอบ จำนวนที่นั่งสอบที่เปิดรับ
1. สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล940
2. สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย325
3. สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่345
4. สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล150
5. สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (จักรีนฤบดินทร์)200
6. สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น300
7. สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์200
8. สนามสอบ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า200
9. สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)270
10. สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร200
11. สนามสอบ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี460
12. สนามสอบ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์270
13. สนามสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (แจ้งวัฒนะ)500