ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 27 มกราคม 2563

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ เวชกรรม แพทยสภา (ศรว.) ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 20 มกราคม 2563 ให้ประกาศกำหนดการจัดสอบความรู้สำหรับ ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับการประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเพื่อสอบขั้นตอนที่ 1 การประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Basic Medical Sciences) ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Clinical Sciences) และขั้นตอนที่ 3 การประเมินความรู้ทางด้านทักษะทางคลินิก (Objective Structured Clinical Examination: OSCE) และการสอบอัตนัยประยุกต์ (Modified Essay Question : MEQ) ด้วยข้อสอบกลาง โดยมีกำหนดการจัดสอบ ดังนี้

    ปี พ.ศ. 2563
        7 มิถุนายน 2563  สอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) รอบพิเศษ
        19 กรกฎาคม 2563  สอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ครั้งที่ 3
        21 พฤศจิกายน 2563  สอบขั้นตอนที่ 1 ครั้งที่ 2
        22 พฤศจิกายน 2563  สอบขั้นตอนที่ 2 ครั้งที่ 2

    ปี พ.ศ. 2564
        10 มกราคม 2564  สอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) รอบที่ 1
        17 มกราคม 2564  สอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ครั้งที่ 1
        7 กุมภาพันธ์ 2564   สอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) รอบที่ 2
        7 มีนาคม 2564  สอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) รอบที่ 3
        21 มีนาคม 2564  สอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ครั้งที่ 2
        4 เมษายน 2564  สอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) รอบที่ 4
        24 เมษายน 2564  สอบขั้นตอนที่ 1 ครั้งที่ 1
        25 เมษายน 2564  สอบขั้นตอนที่ 2 ครั้งที่ 1

ทั้งนี้ ศรว. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดสอบเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563