ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 31 มกราคม 2563

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) จะจัดการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 22 มีนาคม 2563 ในการนี้ ศรว. ขอให้แพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศซึ่งสอบผ่านขั้นตอนที่หนึ่งและขั้นตอนที่สองแล้ว และมีเอกสารรับรองการปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัดหรือเทียบเท่าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ที่มีความประสงค์จะสอบ MEQ ในครั้งนี้ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

    1. ลงทะเบียนเพื่อสิทธิ์ในการสอบ MEQ ทาง website ของศรว. ที่ www.cmathai.org ระหว่าง วันที่ 13 – 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยเลือกสถาบันที่เปิดรับเป็นสนามสอบ MEQ ตามรายละเอียดในท้ายประกาศนี้

    2. เนื่องจากมีจำนวนที่นั่งสอบจำกัดในแต่ละสนามสอบ หากที่นั่งสอบของสนามสอบใดเต็ม จะไม่สามารถเข้าลงทะเบียนในสนามสอบนั้นๆ ได้อีก ผู้ลงทะเบียนจะต้องเลือกสนามสอบอื่นที่ยังมีที่นั่งเหลืออยู่ต่อไป

    3. ศรว. จะจัดส่งรายชื่อของผู้ลงทะเบียนที่ได้สิทธิ์ที่นั่งสอบไปยังสถาบันสนามสอบที่ผู้ลงทะเบียนเลือกไว้

    4. ผู้ที่ลงทะเบียนและได้สิทธิ์ที่นั่งสอบ ต้องไปดำเนินการสมัครสอบให้สมบูรณ์ ตามระบบของสถาบันที่เป็นสนามสอบแห่งนั้นกำหนดไว้ ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


จำนวนเปิดรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
สอบวันที่ 22 มีนาคม 2563

ลำดับ
สถาบัน
จำนวนรับ
1
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
15
2
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
3
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
10
4
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20
5
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
50
6
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
20
7
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
30
8
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
50
9
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
40
10
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (เฉพาะแพทย์ฝึกหัดของรพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร)
5
11
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
20
12
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
20