ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 06 มีนาคม 2563

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ได้เปิดรับสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 และเกิดปัญหาในช่วงแรกของเช้าวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ทำให้มีผู้สมัครจำนวนมากเกินความสามารถของบางสนามสอบที่จะรองรับได้ หลังจากการตรวจสอบตามขั้นตอนต่างๆ แล้วพบว่า สนามสอบที่พบปัญหาตามที่ระบุข้างต้น ได้แก่

  1. สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  3. สนามสอบ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า
  4. สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริหารศรว. ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 20 มกราคม 2563 จึงมีมติให้นำรายชื่อผู้สมัครที่ทำการสมัครและชำระค่าสมัครสมบูรณ์มาทำการสุ่มและเรียงลำดับโดยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดสรรที่นั่งสอบจนครบจำนวนของที่นั่งสอบของแต่ละสนามสอบซึ่งได้ปรับจำนวนรับให้ได้เต็มที่ที่สุด หากแต่ก็ยังมีผู้สมัครสอบกลุ่มหนึ่งในสนามสอบข้างต้นจำเป็นต้องเปลี่ยนสนามสอบ สำหรับผู้ที่เลือกสนามสอบ ลำดับที่ 1-3 ย้ายไปสนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลำดับที่ 4 ย้ายไปสนามสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ทั้งนี้ ศรว. จะดำเนินการแจ้งข้อมูลไปยังผู้สมัครสอบที่จำเป็นต้องเปลี่ยนสนามสอบทาง E-Mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้ตอนสมัครสอบเพื่อรับทราบข้อมูลดังกล่าว และขอให้ผู้เข้าสอบทุกคนตรวจสอบสนามสอบบนบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบอีกครั้ง ซึ่งจะสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบได้ ประมาณวันที่ 8 เมษายน 2563 เพื่อเข้าสอบในสนามสอบที่กำหนดให้ถูกต้อง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน