ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 10 มีนาคม 2563

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) จะจัดการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงขอประกาศแจ้งประเภทของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสอบ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ในวันที่ 25 และ 26 เมษายน พ.ศ. 2563 ดังนี้ ในทุกสนามจัดสอบด้วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop) ยกเว้น สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสอบด้วย iPad และ สนามสอบ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จัดสอบด้วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop) 1 ห้อง และ notebook 1 ห้อง

ผู้เข้าสอบสามารถทดลองใช้โปรแกรมเพื่อช่วยให้เข้าใจวิธีการสอบ วิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการทำข้อสอบ เช่น ขีดเขียนข้อความ (Pen) ย่อหรือขยายภาพ (zoom in / zoom out) ค้นหาข้อความ (Find) ทำแถบสี (highlight) และปิดหน้าจอข้อสอบ (hide) เป็นต้น โดยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมตาม link ด้านล่างนี้ เพื่อนำไปฝึกหัดต่อไป

สอบด้วย คอมพิวเตอร์ Desktop และ Notebook
(ลิ้งโปรแกรม Demo คอมพิวเตอร์ และ โน้ตบุ๊ค : https://cmathai.org/files/Demo_2019-12-06.zip)

สอบด้วย iPad
(ลิ้งโปรแกรม Demo แท็บเล็ต : http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~achatcha/demo/)