ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 17 มีนาคม 2563

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 คณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา (ศรว.) จึงได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินการสอบในวันที่ 16 มีนาคม 2563 และมีมติดังนี้

การสอบขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 25 และ วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563 ตามลำดับนั้น จะดำเนินการสอบให้เฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 6 หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเท่านั้น และกำหนดมาตรการในการป้องกันการระบาดโดยให้ผู้ที่เข้าสอบ อาจารย์คุมสอบ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในวันสอบดังกล่าวต้องมีเอกสารสำแดงตน และมีการวัดไข้ก่อนเข้าพื้นที่การสอบ ซึ่งผู้ที่สงสัยหรือเข้าข่ายการติดเชื้อดังกล่าว จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสนามสอบ ส่วนผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3, 4, 5 ให้เลื่อนการสอบไปก่อน และจะแจ้งกำหนดการให้ทราบภายหลัง ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค แต่ให้โอกาสแก่ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถไปปฏิบัติงานชดใช้ทุนได้เร็วขึ้น ซึ่งในการดำเนินการสอบดังกล่าว จะเป็นการสอบโดยใช้กระดาษ กระจายสนามสอบให้มีผู้เข้าสอบแห่งละไม่เกิน 50 คน และจัดที่นั่งให้มีระยะห่างที่เหมาะสม และขอให้ติดตามข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.cmathai.org

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน