ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 17 มีนาคม 2563

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ของแพทยสภา กำหนดให้มีการจัดสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2562-2563 ในวันที่ 29 มีนาคม 2563 และเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันของการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อยู่ในข่ายที่ต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น

ในการนี้ ศรว. จึงขอให้ผู้สมัครสอบในวันที่ 29 มีนาคม 2563 เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่กระจายของโรคดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาก่อนการสอบ ดังนี้

  1. งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด หรือหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัด เช่น สถานบันเทิง หากมีเหตุจำเป็นและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้สวมหน้ากากอนามัย
  2. ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือฆ่าเชื้อเป็นประจำ
  3. อย่าเอามือสัมผัสกับดวงตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น เพราะเสี่ยงที่เชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายผ่านทางเยื่อบุ
  4. ไม่ใช้สิ่งของร่วม หรือ รับประทานอาหารร่วมกับผู้ที่เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อ COVID19
  5. ให้นำหน้ากากอนามัยส่วนตัวมาใช้ในวันสอบ

อย่างไรก็ตาม ในวันสอบจะมีจุดคัดกรองผู้เข้าสอบทุกคน และมีเอกสารให้ท่านสำแดงตนอีกครั้ง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน