ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 17 มีนาคม 2563

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 คณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา (ศรว.) จึงได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินการสอบในวันที่ 16 มีนาคม 2563 และมีมติดังนี้

การสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 ยังคงยืนยันกำหนดการสอบตามเดิม เพื่อให้ผู้เข้าสอบส่วนใหญ่สามารถสำเร็จการศึกษาและไปปฏิบัติงานชดใช้ทุนได้ทันตามกำหนดเวลา และได้กำหนดมาตรการในการป้องกันการระบาดโดยให้ผู้ที่เข้าสอบ อาจารย์คุมสอบ ผู้ป่วยจำลอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในวันสอบดังกล่าวต้องมีเอกสารสำแดงตน และมีการวัดไข้ก่อนเข้าพื้นที่การสอบ ซึ่งผู้ที่สงสัยหรือเข้าข่ายการติดเชื้อดังกล่าว จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสนามสอบ และขอให้ติดตามข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.cmathai.org

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน