ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 22 มีนาคม 2563

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ได้ออกประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภาที่ 6/2563 การยืนยันกำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 29 มีนาคม 2563 และมาตรการป้องกัน และประกาศที่ 8/2563 เรื่อง การจัดสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 นั้น

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศรว. จึงจำเป็นต้องเลื่อนการจัดสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 และการจัดสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 25 และ 26 เมษายน 2563 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย ทั้งนี้ ศรว.จะกำหนดวันสอบและแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขอให้ติดตามข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.cmathai.org