ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 22 เมษายน 2563

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ได้ออกประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภาที่ 9/2563 เรื่อง การเลื่อนการจัดสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 นั้น

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีความรุนแรง และรัฐบาลได้ประกาศขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค ส่งผลให้ผู้สมัครสอบจากสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศ ไม่สามารถนำผลการสอบไปแสดงเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุนในฐานะแพทย์ได้ตามกำหนดเวลา ทำให้มีผลกระทบต่อระบบบริการการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความต้องการบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเป็นอย่างมาก

คณะกรรมการบริหารศรว. ในการประชุมผ่านระบบ online ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 30 มีนาคม 2563 ได้ทบทวนการเลื่อนการประเมินขั้นตอนที่ 3 (OSCE) โดยพิจารณาผลการประเมิน OSCE ของปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมาทั้ง 3 ครั้ง พบว่า จำนวนนิสิตนักศึกษาแพทย์ที่ศึกษาในสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศที่เข้าสอบ 2,235 คน สอบผ่าน 2234 คนคิดเป็นสอบผ่านร้อยละ 99.96 สะท้อนให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนของสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศสามารถพัฒนาให้นักศึกษาแพทย์ส่วนใหญ่ มีความสามารถในทักษะที่ประเมินโดย OSCE ดังกล่าว จึงได้มีมติ ดังนี้

1. ให้สถาบันผลิตแพทย์แต่ละแห่ง ทำการประเมินนิสิตนักศึกษาที่สมัครสอบ OSCE ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 แต่ละคนตามสังกัดของตน ตามแบบฟอร์มการประเมินฯที่ศรว.กำหนด ซึ่งเป็นการประเมินทักษะด้านต่างๆที่สอดคล้องกับการประเมินโดย OSCE ของ ศรว. โดยให้ใช้วิธีรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติงาน ข้อมูลการสอบที่ผ่านมาแล้ว หรือการประเมินในรูปแบบอื่นที่เหมาะสมกับบริบทของสถาบัน ในขณะที่นิสิตนักศึกษาได้ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 6 เพื่อใช้แทนผลการสอบ OSCE ของ ศรว.แล้วส่งผลการประเมินมาให้กรรมการบริหารศรว.พิจารณา
ทั้งนี้ การประเมินรูปแบบนี้ ให้ถือเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้สมัครสอบจากสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศซึ่งถูกเลื่อนการสอบตามประกาศดังกล่าว เฉพาะในสถานการณ์ครั้งนี้เท่านั้น

2. การพิจารณารับรองการสอบขั้นตอนที่ 3 ยังใช้กฎเกณฑ์เดิม คือ ต้องผ่าน OSCE หรือการประเมินที่เทียบเท่า OSCE การสอบรายยาว การสอบอัตนัยประยุกต์ และ 15 ทักษะหัตถการ
ส่วนผู้สมัครสอบที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันผลิตแพทย์ต่างประเทศนั้น หากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลายลง ศรว.จะแจ้งกำหนดการสอบ OSCE ให้ทราบก่อนวันสอบประมาณ 4 สัปดาห์ ขอให้ติดตามข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.cmathai.org

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน