ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 27 พฤษภาคม 2563

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ได้ออกประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภาที่ 9/2563 เรื่อง การเลื่อนการจัดสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 29 มีนาคม 2563 ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 25 และ 26 เมษายน 2563 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2563 ออกไปก่อนนั้น

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารศรว. ผ่านระบบ online เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 คาดว่า สถานการณ์น่าจะมีความเป็นไปได้ในการจัดการสอบ ณ สถาบันการศึกษาในเดือนกรกฎาคม 2563 โดยจัดให้มีมาตรการต่างๆ ตามข้อกำหนดของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) อย่างเคร่งครัด คณะกรรมการบริหาร ศรว. จึงมีมติให้กำหนดการจัดสอบสำหรับผู้ที่ถูกเลื่อนสอบตามประกาศ ศรว.ที่ 9/2563 เพื่อให้ผู้ที่ถูกเลื่อนสอบฯ ดังกล่าว ได้เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมสอบตามมาตรการที่ ศรว.จะเผยแพร่ให้รับทราบต่อไป

ศรว.ได้กำหนดวันที่ในการจัดสอบขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
    12 กรกฎาคม 2563  สอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE)
    25 กรกฎาคม 2563  สอบขั้นตอนที่ 1 ครั้งที่ 1/2563
    26 กรกฎาคม 2563  สอบขั้นตอนที่ 2 ครั้งที่ 1/2563

การสอบขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 ตามกำหนดข้างต้น จะจัดการสอบให้เฉพาะผู้ที่ศึกษาในชั้นปีที่ 6 และผู้ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 เท่านั้น

ส่วนผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 6 ในปีการศึกษา 2563 (ซึ่งจบการศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 5 ในปีการศึกษา 2562) และได้สมัครสอบกับ ศรว.ไว้แล้วนั้น คาดว่าจะสามารถจัดสอบได้ภายในเดือนกันยายน พ.ศ.2563 ซึ่ง ศรว. จะประกาศกำหนดการให้ทราบในภายหลัง จึงขอให้ติดตามข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.cmathai.org ต่อไป

ทั้งนี้ ศรว. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการจัดสอบ ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการที่ ศบค. กำหนด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน